• اوقات شرعی ماه جاری به افق رشت


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
یکشنبه۱ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۲۲ : ۳۹۰۶ : ۰۸ : ۳۸۱۳ : ۱۸ : ۰۷۲۰ : ۲۷ : ۰۹۲۰ : ۴۶ : ۵۰
دوشنبه۲ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۲۳ : ۴۹۰۶ : ۰۹ : ۲۴۱۳ : ۱۸ : ۰۸۲۰ : ۲۶ : ۲۵۲۰ : ۴۶ : ۰۳
سه شنبه۳ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۲۵ : ۰۱۰۶ : ۱۰ : ۱۱۱۳ : ۱۸ : ۰۹۲۰ : ۲۵ : ۳۹۲۰ : ۴۵ : ۱۴
چهارشنبه۴ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۲۶ : ۱۳۰۶ : ۱۰ : ۵۹۱۳ : ۱۸ : ۰۹۲۰ : ۲۴ : ۵۲۲۰ : ۴۴ : ۲۳
پنج شنبه۵ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۲۷ : ۲۵۰۶ : ۱۱ : ۴۷۱۳ : ۱۸ : ۰۹۲۰ : ۲۴ : ۰۳۲۰ : ۴۳ : ۳۱
جمعه۶ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۲۸ : ۳۸۰۶ : ۱۲ : ۳۵۱۳ : ۱۸ : ۰۸۲۰ : ۲۳ : ۱۲۲۰ : ۴۲ : ۳۷
شنبه۷ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۲۹ : ۵۲۰۶ : ۱۳ : ۲۴۱۳ : ۱۸ : ۰۷۲۰ : ۲۲ : ۲۰۲۰ : ۴۱ : ۴۲
یکشنبه۸ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۳۱ : ۰۶۰۶ : ۱۴ : ۱۲۱۳ : ۱۸ : ۰۵۲۰ : ۲۱ : ۲۷۲۰ : ۴۰ : ۴۶
دوشنبه۹ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۳۲ : ۲۰۰۶ : ۱۵ : ۰۲۱۳ : ۱۸ : ۰۲۲۰ : ۲۰ : ۳۲۲۰ : ۳۹ : ۴۷
سه شنبه۱۰ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۳۳ : ۳۴۰۶ : ۱۵ : ۵۱۱۳ : ۱۷ : ۵۹۲۰ : ۱۹ : ۳۵۲۰ : ۳۸ : ۴۸
چهارشنبه۱۱ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۳۴ : ۴۸۰۶ : ۱۶ : ۴۱۱۳ : ۱۷ : ۵۵۲۰ : ۱۸ : ۳۷۲۰ : ۳۷ : ۴۷
پنج شنبه۱۲ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۳۶ : ۰۳۰۶ : ۱۷ : ۳۰۱۳ : ۱۷ : ۵۰۲۰ : ۱۷ : ۳۸۲۰ : ۳۶ : ۴۴
جمعه۱۳ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۳۷ : ۱۸۰۶ : ۱۸ : ۲۰۱۳ : ۱۷ : ۴۵۲۰ : ۱۶ : ۳۷۲۰ : ۳۵ : ۴۱
شنبه۱۴ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۳۸ : ۳۲۰۶ : ۱۹ : ۱۰۱۳ : ۱۷ : ۳۹۲۰ : ۱۵ : ۳۵۲۰ : ۳۴ : ۳۵
یکشنبه۱۵ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۳۹ : ۴۷۰۶ : ۲۰ : ۰۱۱۳ : ۱۷ : ۳۳۲۰ : ۱۴ : ۳۲۲۰ : ۳۳ : ۲۹
دوشنبه۱۶ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۴۱ : ۰۲۰۶ : ۲۰ : ۵۱۱۳ : ۱۷ : ۲۶۲۰ : ۱۳ : ۲۷۲۰ : ۳۲ : ۲۱
سه شنبه۱۷ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۴۲ : ۱۶۰۶ : ۲۱ : ۴۱۱۳ : ۱۷ : ۱۸۲۰ : ۱۲ : ۲۲۲۰ : ۳۱ : ۱۳
چهارشنبه۱۸ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۴۳ : ۳۱۰۶ : ۲۲ : ۳۲۱۳ : ۱۷ : ۱۰۲۰ : ۱۱ : ۱۵۲۰ : ۳۰ : ۰۲
پنج شنبه۱۹ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۴۴ : ۴۵۰۶ : ۲۳ : ۲۳۱۳ : ۱۷ : ۰۲۲۰ : ۱۰ : ۰۶۲۰ : ۲۸ : ۵۱
جمعه۲۰ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۴۵ : ۵۹۰۶ : ۲۴ : ۱۳۱۳ : ۱۶ : ۵۲۲۰ : ۰۸ : ۵۷۲۰ : ۲۷ : ۳۹
شنبه۲۱ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۴۷ : ۱۳۰۶ : ۲۵ : ۰۴۱۳ : ۱۶ : ۴۲۲۰ : ۰۷ : ۴۶۲۰ : ۲۶ : ۲۵
یکشنبه۲۲ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۴۸ : ۲۶۰۶ : ۲۵ : ۵۴۱۳ : ۱۶ : ۳۲۲۰ : ۰۶ : ۳۵۲۰ : ۲۵ : ۱۱
دوشنبه۲۳ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۴۹ : ۴۰۰۶ : ۲۶ : ۴۵۱۳ : ۱۶ : ۲۱۲۰ : ۰۵ : ۲۲۲۰ : ۲۳ : ۵۵
سه شنبه۲۴ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۵۰ : ۵۳۰۶ : ۲۷ : ۳۶۱۳ : ۱۶ : ۱۰۲۰ : ۰۴ : ۰۸۲۰ : ۲۲ : ۳۸
چهارشنبه۲۵ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۵۲ : ۰۵۰۶ : ۲۸ : ۲۶۱۳ : ۱۵ : ۵۸۲۰ : ۰۲ : ۵۳۲۰ : ۲۱ : ۲۱
پنج شنبه۲۶ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۵۳ : ۱۸۰۶ : ۲۹ : ۱۷۱۳ : ۱۵ : ۴۵۲۰ : ۰۱ : ۳۸۲۰ : ۲۰ : ۰۲
جمعه۲۷ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۵۴ : ۳۰۰۶ : ۳۰ : ۰۷۱۳ : ۱۵ : ۳۲۲۰ : ۰۰ : ۲۱۲۰ : ۱۸ : ۴۳
شنبه۲۸ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۵۵ : ۴۱۰۶ : ۳۰ : ۵۸۱۳ : ۱۵ : ۱۸۱۹ : ۵۹ : ۰۳۲۰ : ۱۷ : ۲۲
یکشنبه۲۹ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۵۶ : ۵۲۰۶ : ۳۱ : ۴۸۱۳ : ۱۵ : ۰۴۱۹ : ۵۷ : ۴۴۲۰ : ۱۶ : ۰۱
دوشنبه۳۰ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۵۸ : ۰۳۰۶ : ۳۲ : ۳۹۱۳ : ۱۴ : ۵۰۱۹ : ۵۶ : ۲۵۲۰ : ۱۴ : ۳۹
سه شنبه۳۱ مرداد ۱۳۹۶۰۴ : ۵۹ : ۱۳۰۶ : ۳۳ : ۲۹۱۳ : ۱۴ : ۳۵۱۹ : ۵۵ : ۰۵۲۰ : ۱۳ : ۱۶