• اوقات شرعی ماه جاری به افق رشت


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
شنبه۱ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۲ : ۳۸۰۵ : ۵۹ : ۵۵۱۲ : ۰۴ : ۰۵۱۸ : ۰۷ : ۴۰۱۸ : ۲۵ : ۰۵
یکشنبه۲ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۳ : ۳۴۰۶ : ۰۰ : ۴۵۱۲ : ۰۳ : ۴۴۱۸ : ۰۶ : ۰۸۱۸ : ۲۳ : ۳۳
دوشنبه۳ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۴ : ۲۹۰۶ : ۰۱ : ۳۵۱۲ : ۰۳ : ۲۴۱۸ : ۰۴ : ۳۶۱۸ : ۲۲ : ۰۱
سه شنبه۴ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۵ : ۲۵۰۶ : ۰۲ : ۲۶۱۲ : ۰۳ : ۰۳۱۸ : ۰۳ : ۰۴۱۸ : ۲۰ : ۲۹
چهارشنبه۵ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۶ : ۲۰۰۶ : ۰۳ : ۱۶۱۲ : ۰۲ : ۴۲۱۸ : ۰۱ : ۳۳۱۸ : ۱۸ : ۵۸
پنج شنبه۶ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۷ : ۱۵۰۶ : ۰۴ : ۰۷۱۲ : ۰۲ : ۲۲۱۸ : ۰۰ : ۰۲۱۸ : ۱۷ : ۲۶
جمعه۷ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۸ : ۱۰۰۶ : ۰۴ : ۵۸۱۲ : ۰۲ : ۰۲۱۷ : ۵۸ : ۳۱۱۸ : ۱۵ : ۵۶
شنبه۸ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۹ : ۰۵۰۶ : ۰۵ : ۵۰۱۲ : ۰۱ : ۴۲۱۷ : ۵۷ : ۰۰۱۸ : ۱۴ : ۲۵
یکشنبه۹ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۳۹ : ۵۹۰۶ : ۰۶ : ۴۱۱۲ : ۰۱ : ۲۳۱۷ : ۵۵ : ۳۰۱۸ : ۱۲ : ۵۵
دوشنبه۱۰ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۴۰ : ۵۳۰۶ : ۰۷ : ۳۳۱۲ : ۰۱ : ۰۴۱۷ : ۵۳ : ۵۹۱۸ : ۱۱ : ۲۵
سه شنبه۱۱ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۴۱ : ۴۷۰۶ : ۰۸ : ۲۵۱۲ : ۰۰ : ۴۵۱۷ : ۵۲ : ۳۰۱۸ : ۰۹ : ۵۶
چهارشنبه۱۲ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۴۲ : ۴۱۰۶ : ۰۹ : ۱۷۱۲ : ۰۰ : ۲۶۱۷ : ۵۱ : ۰۱۱۸ : ۰۸ : ۲۷
پنج شنبه۱۳ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۴۳ : ۳۵۰۶ : ۱۰ : ۰۹۱۲ : ۰۰ : ۰۸۱۷ : ۴۹ : ۳۲۱۸ : ۰۶ : ۵۹
جمعه۱۴ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۴۴ : ۲۹۰۶ : ۱۱ : ۰۲۱۱ : ۵۹ : ۵۰۱۷ : ۴۸ : ۰۳۱۸ : ۰۵ : ۳۲
شنبه۱۵ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۴۵ : ۲۲۰۶ : ۱۱ : ۵۵۱۱ : ۵۹ : ۳۲۱۷ : ۴۶ : ۳۶۱۸ : ۰۴ : ۰۴
یکشنبه۱۶ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۴۶ : ۱۶۰۶ : ۱۲ : ۴۸۱۱ : ۵۹ : ۱۵۱۷ : ۴۵ : ۰۸۱۸ : ۰۲ : ۳۸
دوشنبه۱۷ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۴۷ : ۰۹۰۶ : ۱۳ : ۴۲۱۱ : ۵۸ : ۵۹۱۷ : ۴۳ : ۴۱۱۸ : ۰۱ : ۱۲
سه شنبه۱۸ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۴۸ : ۰۳۰۶ : ۱۴ : ۳۶۱۱ : ۵۸ : ۴۲۱۷ : ۴۲ : ۱۵۱۷ : ۵۹ : ۴۷
چهارشنبه۱۹ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۴۸ : ۵۶۰۶ : ۱۵ : ۳۰۱۱ : ۵۸ : ۲۷۱۷ : ۴۰ : ۵۰۱۷ : ۵۸ : ۲۲
پنج شنبه۲۰ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۴۹ : ۴۹۰۶ : ۱۶ : ۲۵۱۱ : ۵۸ : ۱۱۱۷ : ۳۹ : ۲۵۱۷ : ۵۶ : ۵۹
جمعه۲۱ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۵۰ : ۴۲۰۶ : ۱۷ : ۲۰۱۱ : ۵۷ : ۵۷۱۷ : ۳۸ : ۰۱۱۷ : ۵۵ : ۳۶
شنبه۲۲ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۵۱ : ۳۵۰۶ : ۱۸ : ۱۵۱۱ : ۵۷ : ۴۲۱۷ : ۳۶ : ۳۷۱۷ : ۵۴ : ۱۳
یکشنبه۲۳ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۵۲ : ۲۸۰۶ : ۱۹ : ۱۰۱۱ : ۵۷ : ۲۹۱۷ : ۳۵ : ۱۴۱۷ : ۵۲ : ۵۲
دوشنبه۲۴ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۵۳ : ۲۲۰۶ : ۲۰ : ۰۶۱۱ : ۵۷ : ۱۵۱۷ : ۳۳ : ۵۲۱۷ : ۵۱ : ۳۱
سه شنبه۲۵ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۵۴ : ۱۵۰۶ : ۲۱ : ۰۲۱۱ : ۵۷ : ۰۳۱۷ : ۳۲ : ۳۱۱۷ : ۵۰ : ۱۲
چهارشنبه۲۶ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۵۵ : ۰۸۰۶ : ۲۱ : ۵۹۱۱ : ۵۶ : ۵۱۱۷ : ۳۱ : ۱۱۱۷ : ۴۸ : ۵۳
پنج شنبه۲۷ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۵۶ : ۰۱۰۶ : ۲۲ : ۵۶۱۱ : ۵۶ : ۴۰۱۷ : ۲۹ : ۵۲۱۷ : ۴۷ : ۳۵
جمعه۲۸ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۵۶ : ۵۴۰۶ : ۲۳ : ۵۳۱۱ : ۵۶ : ۲۹۱۷ : ۲۸ : ۳۳۱۷ : ۴۶ : ۱۸
شنبه۲۹ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۵۷ : ۴۸۰۶ : ۲۴ : ۵۱۱۱ : ۵۶ : ۱۹۱۷ : ۲۷ : ۱۵۱۷ : ۴۵ : ۰۲
یکشنبه۳۰ مهر ۱۳۹۶۰۴ : ۵۸ : ۴۱۰۶ : ۲۵ : ۴۹۱۱ : ۵۶ : ۰۹۱۷ : ۲۵ : ۵۹۱۷ : ۴۳ : ۴۷