• راهنمای طبقات اداره کل

 

 

واحدهای شرقی 

 

 

واحدهای غربی

هشتم

 

روابط عمومی

 

 

دفتر فنی - دفتر حقوقی

 

هفتم

 

سالن جلسات

 

 

دفتر مدیرکل - مشاوران مدیرکل

 

ششم

 

حراست

 

 

معاونت اداری و مالی

 

پنجم

 

حسابداری - کارپردازی

 

 

امور مالی - ذیحسابی - بازنشستگان

 

چهارم

 

کارگزینی - انفورماتیک - آمار

 

 

معاونت فرهنگی - پایگاه مقاومت

 

سوم

 

معاونت هنری

 

 

دفتر فعالیتهای قرآنی - ارزشیابی کارکنان - آموزش

 

دوم

 

اداره امور سینمایی و سمعی و بصری

صندوق حمایت از نویسندگان و هنرمندان

 

 

اداره امور فرهنگی و مطبوعات و تبلیغات

 

اول

 

دبیرخانه - بایگانی - تکثیر

 

سالن جلسات

همکف

 

اطلاعات - نمازخانه - سرویس بهداشتی

 

  • نمایش درختی چارت و کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان