اهداف

اعضای شورا

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

فرهاد مهران فر

 

2

رضا مجلسی

 

3

محمد رضا پیشه احسان

 

4

نادر معصومی

 

5

فرهاد پور سعیدی

 

6

بابک مجیدی

 

7

بهزاد عشقی

 

8

بهزاد رسول زاده

عضو افتخاری-ساکن تهران

9

میر محمود فخری نژاد

 

9

سید محمود اریب

 

10

سید وحید فخر موسوی

 

11

آمنه دهقان

 

مصوبات شورا