اهداف

اعضای شورا

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

وصال عرب زاده

 

2

علی احمدی فر

 

3

پویاساغری

 

4

اکبرکنعانی

 

5

هادی حمیدی

 

6

رضا فدایی

 

7

نگار دستمالچی

 

8

بهزاد خسروی

9

فرید فرضیایی

10

استادمنوچهر ویسانلو

11

استادمحمد رنجبر

12

استادغلامرضا امانی

13

سید وحید فخر موسوی

 

14

رضا ایمان طلب

 

مصوبات شورا