اهداف

اعضای شورا

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

آرش پور علیزاده

 

2

اسماعیل حبیبی

 

3

پونه نیکویی

 

4

جمشید عباسی

 

5

دکتر یوسف پور

 

6

رضا نیکوکار

 

7

ملاحت اسداللهی

 

8

علی پورحسن

 

9

رقیه آزادنیا

 

10

سید وحید فخر موسوی

 

11

زهره صابری

 

مصوبات شورا