اهداف

اعضای شورا

ردیف

نام و نام خانوادگی

توضیحات

1

عادل صدر ممتاز

 

2

مهدی سجودی

 

3

محمد علی بهروز کار

 

4

مجید امینی

 

5

عسکر مرادی

 

6

کریم ملک مدنی

 

7

رشید غلامی پور

 

8

سید وحید فخر موسوی

 

9

صادق عمادزاده

 

مصوبات شورا