اهداف

1.  ایجاد محیطی مساعد و مناسب برای رشد و بالندگی علمی ، اداری ، کاری ، تخصصی و اخلاقی کارمندان

2.  بالا بردن سطح آگاهیهای اداری و کاری و تقویت انگیزه های نوآوری و بدیع در همکاران

3.  بسط و گسترش فرهنگ و هنر اسلامی در فضای اداری و همکاران

4.  آموزش مستمر و موثر به کارکنان سازمان و ارتقای فرهنگ کیفیت و مشارکت آنان

5.  بهبود مستمر روشها و فرآیندهای انجام کار در کلیه امور سازمان

6.  گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات  در بخش فرهنگ و هنر

7.  افزایش کیفیت و کاهش زمان ارایه خدمات به منظور بالا بردن رضایتمندی و اعتماد ارباب رجوع 

وظایف

- نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

- شرکت در کمیسیونها ، سمینارها، جلسات مختلف و تهیه گزارش  لازم جهت استحضار مدیر کل محترم

- نظارت بر انجام صحیح هزینه ها و سایر پرداخت ها

- نگهداری و تنظیم و تحویل به موقع حساب پرداخت ها و نظارت بر حسن اجرای آن در کلیه واحدها

-  نظارت بر امور  اموال و نگهداری آن توسط جمعدار اموال

- ارتباط نزدیک و هماهنگ با ذیحساب اداره کل در جهت اجرای وظایف مندرج در قانون

- ایجاد زمینه ها  و امکانات اعتباری لازم برای دادن وامهای ضروری به کارکنان

- ایجاد تعاونی مصرف و کمک های لازم جهت ادامه فعالیت آن

- نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

- صدور دستورات لازم  به منظور ایجاد  هماهنگی بین واحدها

- سازماندهی  فعالیتهای مربوط  و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود و مسولیت  و اختیارات واحدهای  تحت سرپرستی

- تعیین خط مشی و نظارت  بر حسن اجرای آن و صدور دستورالعملها و ضو ابط مربوطه 

- شرکت در کمیسیونها،  سمینارها ، جلسات مختلف   و تهیه گزارش لازم

- اقدامات امور رفاهی کارکنان اداره کل و ایجاد  فضای  علاقه و حفظ روحیه و امنیت شغلی و خانوادگی کارکنان

- اداره کلی و عمومی اداره امور پرسنلی و نظارت بر حسن اجرای آن در سایر حوزه های واحدها مثل حضور و غیاب ، مرخصی ،   ماموریت ، ساعت کار ، مزایای استخدامی و رفاهی ، ارزشیابی و ترفیع  و ارتقاء صدور احکام مربوط به بازنشستگی و ...