استان گیلان همواره تجلیگاه هنر و محل رشد استعدادهای هنری بوده و فرزندان، آن از بزرگترین هنرمندان ایران بوده اند. حمایت از این هنرمندان و فراهم نمودن بسترهای لازم جهت بروز استعدادها و تولید آثار هنری فاخر دارای هویت ایرانی و اسلامی، و الگوسازی در عرصه هنر، از وظایف ذاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان می باشد.

اداره امور ادبی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به عنوان یکی از ادارات ستادی و متولی اصلی برنامه های هنری استان، در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام و سیاستهای هنری وزارت متبوع ،اهداف عالیه فوق را دنبال نموده و بسیاری از آنان را محقق کرده است . این امر پس از ایجاد معاونت هنری در سال 1386  با هدف وسعت بخشیدن به دامنه ی فعالیتهای هنری و به دنبال مطالبات روزافزون هنرمندان و لزوم حمایت از آنان، شتاب بیشتری یافت. با تشکیل کمیته فرهنگی- هنری و بررسی طرحهای هنری در این کمیته و تصویب آنها، سطح کمی و کیفی برنامه های هنری استان افزایش چشمگیری پیدا نمود.

ب) برپایی شبهای شعر

پ) برپایی اجراهای عمومی نمایش

ث) برپایی اجراهای موسیقی

ج) امور انجمنها

چ) تبادلات هنری با کشورهای همسایه