• دانلودها

ارزشیابی کارکنان - 96:

دستورالعمل ارزشیابی عملکرد 96دستورالعمل ارزشیابی عملکرد 96
فرم ارزشیابی عملکرد 96فرم ارزشیابی عملکرد 96

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه مبانی، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل

مبانی، اصول و شیوه های پدافند غیر عاملمبانی، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه آیین نگارش مکاتبات اداری - استاد عسکری

جزوه آیین نگارش مکاتبات اداریجزوه آیین نگارش مکاتبات اداری


------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه آموزشی احکام زندگی در اسلام

جزوه آموزشی احکام زندگی در اسلامجزوه آموزشی احکام زندگی در اسلام

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه مروری بر آراء متفکران در باب هنر - صادق عمادزاده

دانلود جزوه آرای متفکران در باب هنر - صادق عمادزادهدانلود جزوه آرای متفکران در باب هنر - صادق عمادزاده

------------------------------------------------------------------------------------------

آزمون متقاضیان تأسیس آموزشگاههای آزاد هنری 

راهنمای آزمون متقاضیان تاسیس آموزشگاه های آزاد هنری

 

راهنمای آزمون متقاضیان تاسیس آموزشگاه های آزاد موسیقیراهنمای آزمون متقاضیان تاسیس آموزشگاه های آزاد موسیقی

راهنمای آزمون متقاضیان تاسیس آموزشگاه های آزاد تجسمی و نمایشیراهنمای آزمون متقاضیان تاسیس آموزشگاه های آزاد تجسمی و نمایشی

 

 

فصل پنجم کتاب «فرهنگ، فعالیت فرهنگی و صنایع فرهنگی» نوشته "نیکنام حسینی پور سی سخت"دانلود فصل پنجم کتاب «فرهنگ، فعالیت فرهنگی و صنایع فرهنگی» نوشته "نیکنام حسینی پور سی سخت"

 

------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود جزوه آموزش مجازی مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی (ویزه همکاران)

مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانیمدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود جزوه آزمون مجازی "مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک" (ویژه همکاران):

جزوه آزمون مجازی "مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک"جزوه آزمون مجازی "مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک"

 

------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود جزوه آزمون مجازی "شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها" (ویژه همکاران):

جزوه آزمون مجازی "شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها"جزوه آزمون مجازی "شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها"

 

------------------------------------------------------------------------------------------

راهنمای ثبت نام دوره های مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ویژه همکاران):

راهنمای ثبت نام دوره های مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیراهنمای ثبت نام دوره های مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه دوره آموزشی حکمت هنر اسلامی:

 

جزوه دوره آموزشی حکمت هنر اسلامیجزوه دوره آموزشی حکمت هنر اسلامی (pdf)

جزوه دوره آموزشی حکمت هنر اسلامیجزوه دوره آموزشی حکمت هنر اسلام (docx)

 

------------------------------------------------------------------------------------------

فرم جدید نظام پیشنهادات 94:

فرم جدید نظام پیشنهاداتفرم جدید نظام پیشنهادات

 

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوات دولت الکترونیک:

دولت الکترونیکدولت الکترونیک
جزوه ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکیجزوه ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی

------------------------------------------------------------------------------------------

جزوه درآمدی بر حقوق شهروندی:

درآمدی بر حقوق شهروندیدرآمدی بر حقوق شهروند (docx)

درآمدی بر حقوق شهروندیدرآمدی بر حقوق شهروندی (pdf)

------------------------------------------------------------------------------------------

دستورالعمل اجرایی انتخاب کارمند نمونه:

دستورالعمل اجرایی انتخاب کارمند نمونهدستورالعمل اجرایی انتخاب کارمند نمونه

 ------------------------------------------------------------------------------------------

دریافت فرم «اطلاعات کتابشناختی پیایندها»