اوقات شرعی ماه جاری به افق رشت

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
شنبه۱ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۱۱ : ۵۳۰۵ : ۵۸ : ۰۵۱۳ : ۰۸ : ۱۸۲۰ : ۱۸ : ۵۷۲۰ : ۳۸ : ۴۵۰۰ : ۱۴ : ۵۳
یکشنبه۲ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۱۰ : ۵۰۰۵ : ۵۷ : ۲۷۱۳ : ۰۸ : ۲۳۲۰ : ۱۹ : ۴۴۲۰ : ۳۹ : ۳۵۰۰ : ۱۴ : ۴۶
دوشنبه۳ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۹ : ۴۹۰۵ : ۵۶ : ۵۰۱۳ : ۰۸ : ۲۸۲۰ : ۲۰ : ۳۱۲۰ : ۴۰ : ۲۵۰۰ : ۱۴ : ۴۱
سه شنبه۴ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۸ : ۵۱۰۵ : ۵۶ : ۱۵۱۳ : ۰۸ : ۳۴۲۰ : ۲۱ : ۱۷۲۰ : ۴۱ : ۱۴۰۰ : ۱۴ : ۳۵
چهارشنبه۵ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۷ : ۵۴۰۵ : ۵۵ : ۴۱۱۳ : ۰۸ : ۴۰۲۰ : ۲۲ : ۰۲۲۰ : ۴۲ : ۰۲۰۰ : ۱۴ : ۳۱
پنج شنبه۶ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۷ : ۰۰۰۵ : ۵۵ : ۰۹۱۳ : ۰۸ : ۴۷۲۰ : ۲۲ : ۴۷۲۰ : ۴۲ : ۴۹۰۰ : ۱۴ : ۲۷
جمعه۷ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۶ : ۰۷۰۵ : ۵۴ : ۳۹۱۳ : ۰۸ : ۵۴۲۰ : ۲۳ : ۳۱۲۰ : ۴۳ : ۳۵۰۰ : ۱۴ : ۲۴
شنبه۸ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۵ : ۱۷۰۵ : ۵۴ : ۱۱۱۳ : ۰۹ : ۰۲۲۰ : ۲۴ : ۱۳۲۰ : ۴۴ : ۲۱۰۰ : ۱۴ : ۲۱
یکشنبه۹ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۴ : ۳۰۰۵ : ۵۳ : ۴۴۱۳ : ۰۹ : ۱۰۲۰ : ۲۴ : ۵۵۲۰ : ۴۵ : ۰۵۰۰ : ۱۴ : ۱۹
دوشنبه۱۰ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۳ : ۴۴۰۵ : ۵۳ : ۱۹۱۳ : ۰۹ : ۱۸۲۰ : ۲۵ : ۳۷۲۰ : ۴۵ : ۴۹۰۰ : ۱۴ : ۱۹
سه شنبه۱۱ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۳ : ۰۱۰۵ : ۵۲ : ۵۶۱۳ : ۰۹ : ۲۷۲۰ : ۲۶ : ۱۷۲۰ : ۴۶ : ۳۱۰۰ : ۱۴ : ۱۸
چهارشنبه۱۲ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۲ : ۲۰۰۵ : ۵۲ : ۳۵۱۳ : ۰۹ : ۳۶۲۰ : ۲۶ : ۵۶۲۰ : ۴۷ : ۱۳۰۰ : ۱۴ : ۱۹
پنج شنبه۱۳ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۱ : ۴۲۰۵ : ۵۲ : ۱۵۱۳ : ۰۹ : ۴۶۲۰ : ۲۷ : ۳۴۲۰ : ۴۷ : ۵۳۰۰ : ۱۴ : ۲۰
جمعه۱۴ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۱ : ۰۶۰۵ : ۵۱ : ۵۸۱۳ : ۰۹ : ۵۶۲۰ : ۲۸ : ۱۱۲۰ : ۴۸ : ۳۲۰۰ : ۱۴ : ۲۲
شنبه۱۵ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۰ : ۳۳۰۵ : ۵۱ : ۴۱۱۳ : ۱۰ : ۰۷۲۰ : ۲۸ : ۴۷۲۰ : ۴۹ : ۱۰۰۰ : ۱۴ : ۲۴
یکشنبه۱۶ خرداد ۱۴۰۰۰۴ : ۰۰ : ۰۲۰۵ : ۵۱ : ۲۷۱۳ : ۱۰ : ۱۷۲۰ : ۲۹ : ۲۲۲۰ : ۴۹ : ۴۷۰۰ : ۱۴ : ۲۸
دوشنبه۱۷ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۹ : ۳۴۰۵ : ۵۱ : ۱۵۱۳ : ۱۰ : ۲۸۲۰ : ۲۹ : ۵۶۲۰ : ۵۰ : ۲۲۰۰ : ۱۴ : ۳۲
سه شنبه۱۸ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۹ : ۰۹۰۵ : ۵۱ : ۰۴۱۳ : ۱۰ : ۴۰۲۰ : ۳۰ : ۲۸۲۰ : ۵۰ : ۵۶۰۰ : ۱۴ : ۳۷
چهارشنبه۱۹ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۸ : ۴۶۰۵ : ۵۰ : ۵۵۱۳ : ۱۰ : ۵۱۲۰ : ۳۰ : ۵۹۲۰ : ۵۱ : ۲۹۰۰ : ۱۴ : ۴۲
پنج شنبه۲۰ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۸ : ۲۶۰۵ : ۵۰ : ۴۸۱۳ : ۱۱ : ۰۳۲۰ : ۳۱ : ۲۹۲۰ : ۵۲ : ۰۰۰۰ : ۱۴ : ۴۹
جمعه۲۱ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۸ : ۰۹۰۵ : ۵۰ : ۴۳۱۳ : ۱۱ : ۱۵۲۰ : ۳۱ : ۵۸۲۰ : ۵۲ : ۳۰۰۰ : ۱۴ : ۵۶
شنبه۲۲ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۷ : ۵۴۰۵ : ۵۰ : ۳۹۱۳ : ۱۱ : ۲۸۲۰ : ۳۲ : ۲۵۲۰ : ۵۲ : ۵۸۰۰ : ۱۵ : ۰۳
یکشنبه۲۳ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۷ : ۴۲۰۵ : ۵۰ : ۳۷۱۳ : ۱۱ : ۴۰۲۰ : ۳۲ : ۵۱۲۰ : ۵۳ : ۲۵۰۰ : ۱۵ : ۱۲
دوشنبه۲۴ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۷ : ۳۳۰۵ : ۵۰ : ۳۷۱۳ : ۱۱ : ۵۳۲۰ : ۳۳ : ۱۶۲۰ : ۵۳ : ۵۱۰۰ : ۱۵ : ۲۱
سه شنبه۲۵ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۷ : ۲۷۰۵ : ۵۰ : ۳۸۱۳ : ۱۲ : ۰۵۲۰ : ۳۳ : ۳۸۲۰ : ۵۴ : ۱۴۰۰ : ۱۵ : ۳۰
چهارشنبه۲۶ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۷ : ۲۳۰۵ : ۵۰ : ۴۲۱۳ : ۱۲ : ۱۸۲۰ : ۳۴ : ۰۰۲۰ : ۵۴ : ۳۷۰۰ : ۱۵ : ۴۱
پنج شنبه۲۷ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۷ : ۲۲۰۵ : ۵۰ : ۴۷۱۳ : ۱۲ : ۳۱۲۰ : ۳۴ : ۲۰۲۰ : ۵۴ : ۵۷۰۰ : ۱۵ : ۵۲
جمعه۲۸ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۷ : ۲۴۰۵ : ۵۰ : ۵۳۱۳ : ۱۲ : ۴۴۲۰ : ۳۴ : ۳۸۲۰ : ۵۵ : ۱۶۰۰ : ۱۶ : ۰۳
شنبه۲۹ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۷ : ۲۹۰۵ : ۵۱ : ۰۱۱۳ : ۱۲ : ۵۷۲۰ : ۳۴ : ۵۵۲۰ : ۵۵ : ۳۳۰۰ : ۱۶ : ۱۶
یکشنبه۳۰ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۷ : ۳۷۰۵ : ۵۱ : ۱۱۱۳ : ۱۳ : ۱۰۲۰ : ۳۵ : ۱۰۲۰ : ۵۵ : ۴۸۰۰ : ۱۶ : ۲۸
دوشنبه۳۱ خرداد ۱۴۰۰۰۳ : ۵۷ : ۴۷۰۵ : ۵۱ : ۲۳۱۳ : ۱۳ : ۲۳۲۰ : ۳۵ : ۲۴۲۰ : ۵۶ : ۰۲۰۰ : ۱۶ : ۴۲

اوقات شرعی رمضان المبارک 1442 قمری (فروردین و اردیبهشت 1400 خورشیدی) به افق رشت

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
چهارشنبه۲۵ فروردین ۱۴۰۰۰۵ : ۰۷ : ۱۸۰۶ : ۳۹ : ۰۷۱۳ : ۱۲ : ۰۱۱۹ : ۴۵ : ۳۲۲۰ : ۰۳ : ۳۱۰۰ : ۲۵ : ۳۵
پنج شنبه۲۶ فروردین ۱۴۰۰۰۵ : ۰۵ : ۳۸۰۶ : ۳۷ : ۴۴۱۳ : ۱۱ : ۴۶۱۹ : ۴۶ : ۲۶۲۰ : ۰۴ : ۲۷۰۰ : ۲۵ : ۱۱
جمعه۲۷ فروردین ۱۴۰۰۰۵ : ۰۳ : ۵۷۰۶ : ۳۶ : ۲۱۱۳ : ۱۱ : ۳۲۱۹ : ۴۷ : ۲۰۲۰ : ۰۵ : ۲۳۰۰ : ۲۴ : ۴۸
شنبه۲۸ فروردین ۱۴۰۰۰۵ : ۰۲ : ۱۷۰۶ : ۳۴ : ۵۹۱۳ : ۱۱ : ۱۸۱۹ : ۴۸ : ۱۴۲۰ : ۰۶ : ۱۹۰۰ : ۲۴ : ۲۶
یکشنبه۲۹ فروردین ۱۴۰۰۰۵ : ۰۰ : ۳۸۰۶ : ۳۳ : ۳۸۱۳ : ۱۱ : ۰۴۱۹ : ۴۹ : ۰۷۲۰ : ۰۷ : ۱۵۰۰ : ۲۴ : ۰۲
دوشنبه۳۰ فروردین ۱۴۰۰۰۴ : ۵۸ : ۵۸۰۶ : ۳۲ : ۱۸۱۳ : ۱۰ : ۵۱۱۹ : ۵۰ : ۰۱۲۰ : ۰۸ : ۱۲۰۰ : ۲۳ : ۴۰
سه شنبه۳۱ فروردین ۱۴۰۰۰۴ : ۵۷ : ۱۹۰۶ : ۳۰ : ۵۸۱۳ : ۱۰ : ۳۸۱۹ : ۵۰ : ۵۵۲۰ : ۰۹ : ۰۸۰۰ : ۲۳ : ۱۷
چهارشنبه۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۵۵ : ۴۰۰۶ : ۲۹ : ۳۹۱۳ : ۱۰ : ۲۶۱۹ : ۵۱ : ۴۹۲۰ : ۱۰ : ۰۵۰۰ : ۲۲ : ۵۵
پنج شنبه۲ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۵۴ : ۰۲۰۶ : ۲۸ : ۲۱۱۳ : ۱۰ : ۱۴۱۹ : ۵۲ : ۴۳۲۰ : ۱۱ : ۰۱۰۰ : ۲۲ : ۳۴
جمعه۳ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۵۲ : ۲۵۰۶ : ۲۷ : ۰۴۱۳ : ۱۰ : ۰۲۱۹ : ۵۳ : ۳۷۲۰ : ۱۱ : ۵۸۰۰ : ۲۲ : ۱۲
شنبه۴ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۵۰ : ۴۷۰۶ : ۲۵ : ۴۷۱۳ : ۰۹ : ۵۱۱۹ : ۵۴ : ۳۲۲۰ : ۱۲ : ۵۵۰۰ : ۲۱ : ۵۱
یکشنبه۵ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۹ : ۱۱۰۶ : ۲۴ : ۳۲۱۳ : ۰۹ : ۴۱۱۹ : ۵۵ : ۲۶۲۰ : ۱۳ : ۵۲۰۰ : ۲۱ : ۳۰
دوشنبه۶ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۷ : ۳۵۰۶ : ۲۳ : ۱۷۱۳ : ۰۹ : ۳۰۱۹ : ۵۶ : ۲۰۲۰ : ۱۴ : ۴۸۰۰ : ۲۱ : ۰۹
سه شنبه۷ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۵ : ۵۹۰۶ : ۲۲ : ۰۴۱۳ : ۰۹ : ۲۱۱۹ : ۵۷ : ۱۴۲۰ : ۱۵ : ۴۵۰۰ : ۲۰ : ۴۹
چهارشنبه۸ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۴ : ۲۵۰۶ : ۲۰ : ۵۱۱۳ : ۰۹ : ۱۲۱۹ : ۵۸ : ۰۸۲۰ : ۱۶ : ۴۲۰۰ : ۲۰ : ۲۹
پنج شنبه۹ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۲ : ۵۱۰۶ : ۱۹ : ۴۰۱۳ : ۰۹ : ۰۳۱۹ : ۵۹ : ۰۲۲۰ : ۱۷ : ۳۹۰۰ : ۲۰ : ۰۹
جمعه۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۴۱ : ۱۷۰۶ : ۱۸ : ۲۹۱۳ : ۰۸ : ۵۵۱۹ : ۵۹ : ۵۶۲۰ : ۱۸ : ۳۶۰۰ : ۱۹ : ۵۰
شنبه۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۳۹ : ۴۵۰۶ : ۱۷ : ۲۰۱۳ : ۰۸ : ۴۸۲۰ : ۰۰ : ۵۰۲۰ : ۱۹ : ۳۳۰۰ : ۱۹ : ۳۱
یکشنبه۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۳۸ : ۱۳۰۶ : ۱۶ : ۱۲۱۳ : ۰۸ : ۴۱۲۰ : ۰۱ : ۴۴۲۰ : ۲۰ : ۳۰۰۰ : ۱۹ : ۱۳
دوشنبه۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۳۶ : ۴۳۰۶ : ۱۵ : ۰۵۱۳ : ۰۸ : ۳۴۲۰ : ۰۲ : ۳۸۲۰ : ۲۱ : ۲۷۰۰ : ۱۸ : ۵۵
سه شنبه۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۳۵ : ۱۳۰۶ : ۱۳ : ۵۹۱۳ : ۰۸ : ۲۸۲۰ : ۰۳ : ۳۱۲۰ : ۲۲ : ۲۴۰۰ : ۱۸ : ۳۷
چهارشنبه۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۳۳ : ۴۴۰۶ : ۱۲ : ۵۴۱۳ : ۰۸ : ۲۳۲۰ : ۰۴ : ۲۵۲۰ : ۲۳ : ۲۱۰۰ : ۱۸ : ۲۰
پنج شنبه۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۳۲ : ۱۶۰۶ : ۱۱ : ۵۱۱۳ : ۰۸ : ۱۸۲۰ : ۰۵ : ۱۹۲۰ : ۲۴ : ۱۷۰۰ : ۱۸ : ۰۴
جمعه۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۳۰ : ۵۰۰۶ : ۱۰ : ۴۹۱۳ : ۰۸ : ۱۴۲۰ : ۰۶ : ۱۲۲۰ : ۲۵ : ۱۴۰۰ : ۱۷ : ۴۸
شنبه۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۹ : ۲۴۰۶ : ۰۹ : ۴۸۱۳ : ۰۸ : ۱۰۲۰ : ۰۷ : ۰۵۲۰ : ۲۶ : ۱۰۰۰ : ۱۷ : ۳۲
یکشنبه۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۸ : ۰۰۰۶ : ۰۸ : ۴۸۱۳ : ۰۸ : ۰۷۲۰ : ۰۷ : ۵۸۲۰ : ۲۷ : ۰۶۰۰ : ۱۷ : ۱۷
دوشنبه۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۶ : ۳۷۰۶ : ۰۷ : ۵۰۱۳ : ۰۸ : ۰۴۲۰ : ۰۸ : ۵۱۲۰ : ۲۸ : ۰۲۰۰ : ۱۷ : ۰۳
سه شنبه۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۵ : ۱۵۰۶ : ۰۶ : ۵۳۱۳ : ۰۸ : ۰۲۲۰ : ۰۹ : ۴۳۲۰ : ۲۸ : ۵۸۰۰ : ۱۶ : ۴۸
چهارشنبه۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰۰۴ : ۲۳ : ۵۴۰۶ : ۰۵ : ۵۸۱۳ : ۰۸ : ۰۱۲۰ : ۱۰ : ۳۶۲۰ : ۲۹ : ۵۳۰۰ : ۱۶ : ۳۵