• اوقات شرعی ماه جاری به افق رشت


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
شنبه۱ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۸ : ۳۴۰۷ : ۲۲ : ۱۶۱۲ : ۱۰ : ۰۶۱۶ : ۵۷ : ۵۶۱۷ : ۱۷ : ۳۹
یکشنبه۲ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۹ : ۰۳۰۷ : ۲۲ : ۴۵۱۲ : ۱۰ : ۳۶۱۶ : ۵۸ : ۲۸۱۷ : ۱۸ : ۱۰
دوشنبه۳ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۹ : ۳۱۰۷ : ۲۳ : ۱۲۱۲ : ۱۱ : ۰۶۱۶ : ۵۹ : ۰۱۱۷ : ۱۸ : ۴۴
سه شنبه۴ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۴۹ : ۵۷۰۷ : ۲۳ : ۳۷۱۲ : ۱۱ : ۳۶۱۶ : ۵۹ : ۳۶۱۷ : ۱۹ : ۱۹
چهارشنبه۵ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۰ : ۲۲۰۷ : ۲۴ : ۰۱۱۲ : ۱۲ : ۰۵۱۷ : ۰۰ : ۱۳۱۷ : ۱۹ : ۵۵
پنج شنبه۶ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۰ : ۴۶۰۷ : ۲۴ : ۲۲۱۲ : ۱۲ : ۳۵۱۷ : ۰۰ : ۵۲۱۷ : ۲۰ : ۳۳
جمعه۷ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۱ : ۰۸۰۷ : ۲۴ : ۴۲۱۲ : ۱۳ : ۰۴۱۷ : ۰۱ : ۳۲۱۷ : ۲۱ : ۱۳
شنبه۸ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۱ : ۲۸۰۷ : ۲۴ : ۵۹۱۲ : ۱۳ : ۳۴۱۷ : ۰۲ : ۱۴۱۷ : ۲۱ : ۵۳
یکشنبه۹ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۱ : ۴۷۰۷ : ۲۵ : ۱۵۱۲ : ۱۴ : ۰۳۱۷ : ۰۲ : ۵۷۱۷ : ۲۲ : ۳۶
دوشنبه۱۰ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۲ : ۰۴۰۷ : ۲۵ : ۲۹۱۲ : ۱۴ : ۳۲۱۷ : ۰۳ : ۴۱۱۷ : ۲۳ : ۱۹
سه شنبه۱۱ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۲ : ۲۰۰۷ : ۲۵ : ۴۰۱۲ : ۱۵ : ۰۰۱۷ : ۰۴ : ۲۸۱۷ : ۲۴ : ۰۵
چهارشنبه۱۲ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۲ : ۳۴۰۷ : ۲۵ : ۵۰۱۲ : ۱۵ : ۲۹۱۷ : ۰۵ : ۱۵۱۷ : ۲۴ : ۵۱
پنج شنبه۱۳ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۲ : ۴۶۰۷ : ۲۵ : ۵۸۱۲ : ۱۵ : ۵۶۱۷ : ۰۶ : ۰۴۱۷ : ۲۵ : ۳۸
جمعه۱۴ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۲ : ۵۷۰۷ : ۲۶ : ۰۳۱۲ : ۱۶ : ۲۴۱۷ : ۰۶ : ۵۴۱۷ : ۲۶ : ۲۷
شنبه۱۵ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۳ : ۰۶۰۷ : ۲۶ : ۰۷۱۲ : ۱۶ : ۵۱۱۷ : ۰۷ : ۴۵۱۷ : ۲۷ : ۱۷
یکشنبه۱۶ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۳ : ۱۳۰۷ : ۲۶ : ۰۹۱۲ : ۱۷ : ۱۸۱۷ : ۰۸ : ۳۸۱۷ : ۲۸ : ۰۸
دوشنبه۱۷ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۳ : ۱۹۰۷ : ۲۶ : ۰۸۱۲ : ۱۷ : ۴۴۱۷ : ۰۹ : ۳۱۱۷ : ۲۹ : ۰۰
سه شنبه۱۸ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۳ : ۲۳۰۷ : ۲۶ : ۰۶۱۲ : ۱۸ : ۱۰۱۷ : ۱۰ : ۲۶۱۷ : ۲۹ : ۵۳
چهارشنبه۱۹ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۳ : ۲۵۰۷ : ۲۶ : ۰۱۱۲ : ۱۸ : ۳۵۱۷ : ۱۱ : ۲۱۱۷ : ۳۰ : ۴۷
پنج شنبه۲۰ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۳ : ۲۵۰۷ : ۲۵ : ۵۵۱۲ : ۱۹ : ۰۰۱۷ : ۱۲ : ۱۸۱۷ : ۳۱ : ۴۱
جمعه۲۱ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۳ : ۲۳۰۷ : ۲۵ : ۴۶۱۲ : ۱۹ : ۲۴۱۷ : ۱۳ : ۱۶۱۷ : ۳۲ : ۳۷
شنبه۲۲ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۳ : ۲۰۰۷ : ۲۵ : ۳۵۱۲ : ۱۹ : ۴۸۱۷ : ۱۴ : ۱۴۱۷ : ۳۳ : ۳۳
یکشنبه۲۳ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۳ : ۱۵۰۷ : ۲۵ : ۲۳۱۲ : ۲۰ : ۱۰۱۷ : ۱۵ : ۱۳۱۷ : ۳۴ : ۳۱
دوشنبه۲۴ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۳ : ۰۸۰۷ : ۲۵ : ۰۸۱۲ : ۲۰ : ۳۳۱۷ : ۱۶ : ۱۳۱۷ : ۳۵ : ۲۸
سه شنبه۲۵ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۲ : ۵۹۰۷ : ۲۴ : ۵۱۱۲ : ۲۰ : ۵۴۱۷ : ۱۷ : ۱۴۱۷ : ۳۶ : ۲۷
چهارشنبه۲۶ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۲ : ۴۹۰۷ : ۲۴ : ۳۲۱۲ : ۲۱ : ۱۶۱۷ : ۱۸ : ۱۵۱۷ : ۳۷ : ۲۶
پنج شنبه۲۷ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۲ : ۳۶۰۷ : ۲۴ : ۱۲۱۲ : ۲۱ : ۳۶۱۷ : ۱۹ : ۱۷۱۷ : ۳۸ : ۲۶
جمعه۲۸ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۲ : ۲۲۰۷ : ۲۳ : ۴۹۱۲ : ۲۱ : ۵۵۱۷ : ۲۰ : ۲۰۱۷ : ۳۹ : ۲۶
شنبه۲۹ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۲ : ۰۶۰۷ : ۲۳ : ۲۴۱۲ : ۲۲ : ۱۴۱۷ : ۲۱ : ۲۳۱۷ : ۴۰ : ۲۷
یکشنبه۳۰ دی ۱۳۹۷۰۵ : ۵۱ : ۴۸۰۷ : ۲۲ : ۵۸۱۲ : ۲۲ : ۳۳۱۷ : ۲۲ : ۲۶۱۷ : ۴۱ : ۲۸
 • اوقات شرعی مراکز استانهای کشور

 • اوقات شرعی به افق :
 • اذان صبح : ۰۵ : ۴۴
  طلوع خورشید : ۰۷ : ۱۳
  اذان ظهر : ۱۲ : ۱۴
  غروب خورشید : ۱۷ : ۱۵
  اذان مغرب : ۱۷ : ۳۳
 • اوقات شرعی امروز رشت

چهارشنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۷
اذان صبح : ۰۵ : ۵۲ : ۴۹
طلوع خورشید : ۰۷ : ۲۴ : ۳۲
اذان ظهر : ۱۲ : ۲۱ : ۱۶
غروب خورشید : ۱۷ : ۱۸ : ۱۵
اذان مغرب : ۱۷ : ۳۷ : ۲۶
rahim-moazenzadeh.swf 05 : 52- 12 : 21- 17 : 37