اوقات شرعی ماه جاری به افق رشت

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
جمعه۱ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۵۱ : ۳۱۰۷ : ۲۲ : ۳۲۱۲ : ۲۲ : ۵۲۱۷ : ۲۳ : ۳۳۱۷ : ۴۲ : ۳۲۲۳ : ۳۷ : ۲۱
شنبه۲ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۵۱ : ۰۹۰۷ : ۲۲ : ۰۱۱۲ : ۲۳ : ۰۹۱۷ : ۲۴ : ۳۷۱۷ : ۴۳ : ۳۴۲۳ : ۳۷ : ۴۱
یکشنبه۳ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۵۰ : ۴۶۰۷ : ۲۱ : ۲۹۱۲ : ۲۳ : ۲۵۱۷ : ۲۵ : ۴۲۱۷ : ۴۴ : ۳۶۲۳ : ۳۸ : ۰۱
دوشنبه۴ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۵۰ : ۲۱۰۷ : ۲۰ : ۵۵۱۲ : ۲۳ : ۴۰۱۷ : ۲۶ : ۴۷۱۷ : ۴۵ : ۳۸۲۳ : ۳۸ : ۲۰
سه شنبه۵ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۹ : ۵۴۰۷ : ۲۰ : ۱۹۱۲ : ۲۳ : ۵۵۱۷ : ۲۷ : ۵۲۱۷ : ۴۶ : ۴۱۲۳ : ۳۸ : ۳۸
چهارشنبه۶ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۹ : ۲۵۰۷ : ۱۹ : ۴۱۱۲ : ۲۴ : ۰۸۱۷ : ۲۸ : ۵۸۱۷ : ۴۷ : ۴۴۲۳ : ۳۸ : ۵۶
پنج شنبه۷ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۸ : ۵۵۰۷ : ۱۹ : ۰۱۱۲ : ۲۴ : ۲۱۱۷ : ۳۰ : ۰۳۱۷ : ۴۸ : ۴۷۲۳ : ۳۹ : ۱۲
جمعه۸ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۸ : ۲۲۰۷ : ۱۸ : ۲۰۱۲ : ۲۴ : ۳۳۱۷ : ۳۱ : ۰۹۱۷ : ۴۹ : ۵۰۲۳ : ۳۹ : ۲۸
شنبه۹ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۷ : ۴۸۰۷ : ۱۷ : ۳۶۱۲ : ۲۴ : ۴۴۱۷ : ۳۲ : ۱۵۱۷ : ۵۰ : ۵۴۲۳ : ۳۹ : ۴۴
یکشنبه۱۰ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۷ : ۱۳۰۷ : ۱۶ : ۵۲۱۲ : ۲۴ : ۵۴۱۷ : ۳۳ : ۲۱۱۷ : ۵۱ : ۵۷۲۳ : ۳۹ : ۵۸
دوشنبه۱۱ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۶ : ۳۵۰۷ : ۱۶ : ۰۵۱۲ : ۲۵ : ۰۴۱۷ : ۳۴ : ۲۷۱۷ : ۵۳ : ۰۱۲۳ : ۴۰ : ۱۱
سه شنبه۱۲ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۵ : ۵۶۰۷ : ۱۵ : ۱۷۱۲ : ۲۵ : ۱۲۱۷ : ۳۵ : ۳۳۱۷ : ۵۴ : ۰۴۲۳ : ۴۰ : ۲۴
چهارشنبه۱۳ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۵ : ۱۵۰۷ : ۱۴ : ۲۷۱۲ : ۲۵ : ۲۰۱۷ : ۳۶ : ۳۹۱۷ : ۵۵ : ۰۸۲۳ : ۴۰ : ۳۵
پنج شنبه۱۴ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۴ : ۳۲۰۷ : ۱۳ : ۳۶۱۲ : ۲۵ : ۲۷۱۷ : ۳۷ : ۴۵۱۷ : ۵۶ : ۱۱۲۳ : ۴۰ : ۴۶
جمعه۱۵ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۳ : ۴۸۰۷ : ۱۲ : ۴۳۱۲ : ۲۵ : ۳۴۱۷ : ۳۸ : ۵۱۱۷ : ۵۷ : ۱۴۲۳ : ۴۰ : ۵۶
شنبه۱۶ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۳ : ۰۲۰۷ : ۱۱ : ۴۸۱۲ : ۲۵ : ۳۹۱۷ : ۳۹ : ۵۶۱۷ : ۵۸ : ۱۸۲۳ : ۴۱ : ۰۵
یکشنبه۱۷ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۲ : ۱۴۰۷ : ۱۰ : ۵۲۱۲ : ۲۵ : ۴۴۱۷ : ۴۱ : ۰۲۱۷ : ۵۹ : ۲۱۲۳ : ۴۱ : ۱۳
دوشنبه۱۸ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۱ : ۲۵۰۷ : ۰۹ : ۵۵۱۲ : ۲۵ : ۴۷۱۷ : ۴۲ : ۰۷۱۸ : ۰۰ : ۲۴۲۳ : ۴۱ : ۲۰
سه شنبه۱۹ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۴۰ : ۳۴۰۷ : ۰۸ : ۵۶۱۲ : ۲۵ : ۵۰۱۷ : ۴۳ : ۱۳۱۸ : ۰۱ : ۲۷۲۳ : ۴۱ : ۲۷
چهارشنبه۲۰ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۹ : ۴۲۰۷ : ۰۷ : ۵۵۱۲ : ۲۵ : ۵۳۱۷ : ۴۴ : ۱۸۱۸ : ۰۲ : ۳۰۲۳ : ۴۱ : ۳۳
پنج شنبه۲۱ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۸ : ۴۸۰۷ : ۰۶ : ۵۴۱۲ : ۲۵ : ۵۴۱۷ : ۴۵ : ۲۳۱۸ : ۰۳ : ۳۲۲۳ : ۴۱ : ۳۷
جمعه۲۲ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۷ : ۵۲۰۷ : ۰۵ : ۵۱۱۲ : ۲۵ : ۵۵۱۷ : ۴۶ : ۲۸۱۸ : ۰۴ : ۳۵۲۳ : ۴۱ : ۴۱
شنبه۲۳ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۶ : ۵۵۰۷ : ۰۴ : ۴۶۱۲ : ۲۵ : ۵۵۱۷ : ۴۷ : ۳۲۱۸ : ۰۵ : ۳۷۲۳ : ۴۱ : ۴۴
یکشنبه۲۴ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۵ : ۵۶۰۷ : ۰۳ : ۴۱۱۲ : ۲۵ : ۵۴۱۷ : ۴۸ : ۳۶۱۸ : ۰۶ : ۳۹۲۳ : ۴۱ : ۴۶
دوشنبه۲۵ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۴ : ۵۶۰۷ : ۰۲ : ۳۴۱۲ : ۲۵ : ۵۲۱۷ : ۴۹ : ۴۰۱۸ : ۰۷ : ۴۱۲۳ : ۴۱ : ۴۷
سه شنبه۲۶ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۳ : ۵۵۰۷ : ۰۱ : ۲۶۱۲ : ۲۵ : ۵۰۱۷ : ۵۰ : ۴۴۱۸ : ۰۸ : ۴۳۲۳ : ۴۱ : ۴۸
چهارشنبه۲۷ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۲ : ۵۲۰۷ : ۰۰ : ۱۶۱۲ : ۲۵ : ۴۷۱۷ : ۵۱ : ۴۷۱۸ : ۰۹ : ۴۴۲۳ : ۴۱ : ۴۷
پنج شنبه۲۸ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۱ : ۴۷۰۶ : ۵۹ : ۰۶۱۲ : ۲۵ : ۴۳۱۷ : ۵۲ : ۵۰۱۸ : ۱۰ : ۴۵۲۳ : ۴۱ : ۴۶
جمعه۲۹ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۳۰ : ۴۲۰۶ : ۵۷ : ۵۵۱۲ : ۲۵ : ۳۹۱۷ : ۵۳ : ۵۳۱۸ : ۱۱ : ۴۶۲۳ : ۴۱ : ۴۴
شنبه۳۰ بهمن ۱۴۰۰۰۵ : ۲۹ : ۳۵۰۶ : ۵۶ : ۴۲۱۲ : ۲۵ : ۳۳۱۷ : ۵۴ : ۵۶۱۸ : ۱۲ : ۴۷۲۳ : ۴۱ : ۴۱