• اوقات شرعی ماه جاری به افق رشت


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
جمعه۱ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۷ : ۵۷۰۵ : ۵۱ : ۳۴۱۳ : ۱۳ : ۳۴۲۰ : ۳۵ : ۳۴۲۰ : ۵۶ : ۱۲
شنبه۲ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۸ : ۱۳۰۵ : ۵۱ : ۴۸۱۳ : ۱۳ : ۴۷۲۰ : ۳۵ : ۴۴۲۰ : ۵۶ : ۲۲
یکشنبه۳ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۸ : ۳۱۰۵ : ۵۲ : ۰۵۱۳ : ۱۴ : ۰۰۲۰ : ۳۵ : ۵۳۲۰ : ۵۶ : ۳۰
دوشنبه۴ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۸ : ۵۲۰۵ : ۵۲ : ۲۲۱۳ : ۱۴ : ۱۳۲۰ : ۳۶ : ۰۰۲۰ : ۵۶ : ۳۶
سه شنبه۵ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۹ : ۱۶۰۵ : ۵۲ : ۴۲۱۳ : ۱۴ : ۲۶۲۰ : ۳۶ : ۰۵۲۰ : ۵۶ : ۴۱
چهارشنبه۶ تیر ۱۳۹۷۰۳ : ۵۹ : ۴۲۰۵ : ۵۳ : ۰۲۱۳ : ۱۴ : ۳۸۲۰ : ۳۶ : ۰۸۲۰ : ۵۶ : ۴۴
پنج شنبه۷ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۰ : ۱۱۰۵ : ۵۳ : ۲۴۱۳ : ۱۴ : ۵۰۲۰ : ۳۶ : ۱۰۲۰ : ۵۶ : ۴۴
جمعه۸ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۰ : ۴۲۰۵ : ۵۳ : ۴۸۱۳ : ۱۵ : ۰۳۲۰ : ۳۶ : ۱۰۲۰ : ۵۶ : ۴۳
شنبه۹ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۱ : ۱۵۰۵ : ۵۴ : ۱۳۱۳ : ۱۵ : ۱۵۲۰ : ۳۶ : ۰۸۲۰ : ۵۶ : ۴۰
یکشنبه۱۰ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۱ : ۵۱۰۵ : ۵۴ : ۳۹۱۳ : ۱۵ : ۲۶۲۰ : ۳۶ : ۰۴۲۰ : ۵۶ : ۳۵
دوشنبه۱۱ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۲ : ۲۹۰۵ : ۵۵ : ۰۶۱۳ : ۱۵ : ۳۸۲۰ : ۳۵ : ۵۹۲۰ : ۵۶ : ۲۹
سه شنبه۱۲ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۳ : ۰۹۰۵ : ۵۵ : ۳۵۱۳ : ۱۵ : ۴۹۲۰ : ۳۵ : ۵۲۲۰ : ۵۶ : ۲۰
چهارشنبه۱۳ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۳ : ۵۲۰۵ : ۵۶ : ۰۵۱۳ : ۱۶ : ۰۰۲۰ : ۳۵ : ۴۲۲۰ : ۵۶ : ۰۹
پنج شنبه۱۴ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۴ : ۳۷۰۵ : ۵۶ : ۳۶۱۳ : ۱۶ : ۱۱۲۰ : ۳۵ : ۳۲۲۰ : ۵۵ : ۵۷
جمعه۱۵ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۵ : ۲۳۰۵ : ۵۷ : ۰۹۱۳ : ۱۶ : ۲۱۲۰ : ۳۵ : ۱۹۲۰ : ۵۵ : ۴۲
شنبه۱۶ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۶ : ۱۲۰۵ : ۵۷ : ۴۲۱۳ : ۱۶ : ۳۱۲۰ : ۳۵ : ۰۴۲۰ : ۵۵ : ۲۶
یکشنبه۱۷ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۷ : ۰۳۰۵ : ۵۸ : ۱۷۱۳ : ۱۶ : ۴۰۲۰ : ۳۴ : ۴۸۲۰ : ۵۵ : ۰۷
دوشنبه۱۸ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۷ : ۵۵۰۵ : ۵۸ : ۵۲۱۳ : ۱۶ : ۴۹۲۰ : ۳۴ : ۳۰۲۰ : ۵۴ : ۴۷
سه شنبه۱۹ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۸ : ۴۹۰۵ : ۵۹ : ۲۹۱۳ : ۱۶ : ۵۸۲۰ : ۳۴ : ۱۰۲۰ : ۵۴ : ۲۵
چهارشنبه۲۰ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۰۹ : ۴۵۰۶ : ۰۰ : ۰۶۱۳ : ۱۷ : ۰۶۲۰ : ۳۳ : ۴۸۲۰ : ۵۴ : ۰۱
پنج شنبه۲۱ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۰ : ۴۲۰۶ : ۰۰ : ۴۵۱۳ : ۱۷ : ۱۴۲۰ : ۳۳ : ۲۴۲۰ : ۵۳ : ۳۵
جمعه۲۲ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۱ : ۴۱۰۶ : ۰۱ : ۲۴۱۳ : ۱۷ : ۲۱۲۰ : ۳۲ : ۵۹۲۰ : ۵۳ : ۰۷
شنبه۲۳ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۲ : ۴۲۰۶ : ۰۲ : ۰۴۱۳ : ۱۷ : ۲۸۲۰ : ۳۲ : ۳۲۲۰ : ۵۲ : ۳۸
یکشنبه۲۴ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۳ : ۴۴۰۶ : ۰۲ : ۴۵۱۳ : ۱۷ : ۳۵۲۰ : ۳۲ : ۰۳۲۰ : ۵۲ : ۰۶
دوشنبه۲۵ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۴ : ۴۷۰۶ : ۰۳ : ۲۷۱۳ : ۱۷ : ۴۱۲۰ : ۳۱ : ۳۲۲۰ : ۵۱ : ۳۳
سه شنبه۲۶ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۵ : ۵۱۰۶ : ۰۴ : ۰۹۱۳ : ۱۷ : ۴۶۲۰ : ۳۱ : ۰۰۲۰ : ۵۰ : ۵۸
چهارشنبه۲۷ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۶ : ۵۷۰۶ : ۰۴ : ۵۳۱۳ : ۱۷ : ۵۱۲۰ : ۳۰ : ۲۶۲۰ : ۵۰ : ۲۱
پنج شنبه۲۸ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۸ : ۰۳۰۶ : ۰۵ : ۳۷۱۳ : ۱۷ : ۵۵۲۰ : ۲۹ : ۵۰۲۰ : ۴۹ : ۴۲
جمعه۲۹ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۱۹ : ۱۱۰۶ : ۰۶ : ۲۱۱۳ : ۱۷ : ۵۹۲۰ : ۲۹ : ۱۲۲۰ : ۴۹ : ۰۱
شنبه۳۰ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۲۰ : ۱۹۰۶ : ۰۷ : ۰۶۱۳ : ۱۸ : ۰۲۲۰ : ۲۸ : ۳۳۲۰ : ۴۸ : ۱۹
یکشنبه۳۱ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۲۱ : ۲۸۰۶ : ۰۷ : ۵۲۱۳ : ۱۸ : ۰۵۲۰ : ۲۷ : ۵۲۲۰ : ۴۷ : ۳۵
 • اوقات شرعی مراکز استانهای کشور

 • اوقات شرعی به افق :
 • اذان صبح : ۰۴ : ۲۲
  طلوع خورشید : ۰۶ : ۰۴
  اذان ظهر : ۱۳ : ۱۱
  غروب خورشید : ۲۰ : ۱۷
  اذان مغرب : ۲۰ : ۳۶
 • اوقات شرعی امروز رشت

یکشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۷
اذان صبح : ۰۴ : ۲۱ : ۲۸
طلوع خورشید : ۰۶ : ۰۷ : ۵۲
اذان ظهر : ۱۳ : ۱۸ : ۰۵
غروب خورشید : ۲۰ : ۲۷ : ۵۲
اذان مغرب : ۲۰ : ۴۷ : ۳۵
rahim-moazenzadeh.swf 04 : 21- 13 : 18- 20 : 47