• اوقات شرعی ماه جاری به افق رشت


روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغرب
سه شنبه۱ آبان ۱۳۹۷۰۴ : ۵۹ : ۳۴۰۶ : ۲۶ : ۴۷۱۱ : ۵۶ : ۰۰۱۷ : ۲۴ : ۴۳۱۷ : ۴۲ : ۳۴
چهارشنبه۲ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۰ : ۲۸۰۶ : ۲۷ : ۴۶۱۱ : ۵۵ : ۵۲۱۷ : ۲۳ : ۲۹۱۷ : ۴۱ : ۲۱
پنج شنبه۳ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۱ : ۲۱۰۶ : ۲۸ : ۴۵۱۱ : ۵۵ : ۴۵۱۷ : ۲۲ : ۱۵۱۷ : ۴۰ : ۰۹
جمعه۴ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۲ : ۱۵۰۶ : ۲۹ : ۴۴۱۱ : ۵۵ : ۳۸۱۷ : ۲۱ : ۰۳۱۷ : ۳۸ : ۵۹
شنبه۵ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۳ : ۰۸۰۶ : ۳۰ : ۴۴۱۱ : ۵۵ : ۳۲۱۷ : ۱۹ : ۵۲۱۷ : ۳۷ : ۵۰
یکشنبه۶ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۴ : ۰۲۰۶ : ۳۱ : ۴۴۱۱ : ۵۵ : ۲۷۱۷ : ۱۸ : ۴۲۱۷ : ۳۶ : ۴۲
دوشنبه۷ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۴ : ۵۶۰۶ : ۳۲ : ۴۴۱۱ : ۵۵ : ۲۳۱۷ : ۱۷ : ۳۳۱۷ : ۳۵ : ۳۵
سه شنبه۸ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۵ : ۴۹۰۶ : ۳۳ : ۴۵۱۱ : ۵۵ : ۱۹۱۷ : ۱۶ : ۲۵۱۷ : ۳۴ : ۳۰
چهارشنبه۹ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۶ : ۴۳۰۶ : ۳۴ : ۴۶۱۱ : ۵۵ : ۱۶۱۷ : ۱۵ : ۱۹۱۷ : ۳۳ : ۲۵
پنج شنبه۱۰ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۷ : ۳۷۰۶ : ۳۵ : ۴۷۱۱ : ۵۵ : ۱۴۱۷ : ۱۴ : ۱۴۱۷ : ۳۲ : ۲۳
جمعه۱۱ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۸ : ۳۱۰۶ : ۳۶ : ۴۸۱۱ : ۵۵ : ۱۳۱۷ : ۱۳ : ۱۰۱۷ : ۳۱ : ۲۱
شنبه۱۲ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۹ : ۲۵۰۶ : ۳۷ : ۵۰۱۱ : ۵۵ : ۱۲۱۷ : ۱۲ : ۰۸۱۷ : ۳۰ : ۲۱
یکشنبه۱۳ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۰ : ۱۹۰۶ : ۳۸ : ۵۲۱۱ : ۵۵ : ۱۳۱۷ : ۱۱ : ۰۷۱۷ : ۲۹ : ۲۳
دوشنبه۱۴ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۱ : ۱۴۰۶ : ۳۹ : ۵۴۱۱ : ۵۵ : ۱۴۱۷ : ۱۰ : ۰۷۱۷ : ۲۸ : ۲۶
سه شنبه۱۵ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۲ : ۰۸۰۶ : ۴۰ : ۵۶۱۱ : ۵۵ : ۱۶۱۷ : ۰۹ : ۰۹۱۷ : ۲۷ : ۳۰
چهارشنبه۱۶ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۳ : ۰۲۰۶ : ۴۱ : ۵۹۱۱ : ۵۵ : ۱۹۱۷ : ۰۸ : ۱۳۱۷ : ۲۶ : ۳۶
پنج شنبه۱۷ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۳ : ۵۶۰۶ : ۴۳ : ۰۲۱۱ : ۵۵ : ۲۲۱۷ : ۰۷ : ۱۸۱۷ : ۲۵ : ۴۳
جمعه۱۸ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۴ : ۵۱۰۶ : ۴۴ : ۰۴۱۱ : ۵۵ : ۲۷۱۷ : ۰۶ : ۲۴۱۷ : ۲۴ : ۵۲
شنبه۱۹ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۵ : ۴۵۰۶ : ۴۵ : ۰۷۱۱ : ۵۵ : ۳۲۱۷ : ۰۵ : ۳۲۱۷ : ۲۴ : ۰۳
یکشنبه۲۰ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۶ : ۳۹۰۶ : ۴۶ : ۱۰۱۱ : ۵۵ : ۳۸۱۷ : ۰۴ : ۴۲۱۷ : ۲۳ : ۱۵
دوشنبه۲۱ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۷ : ۳۴۰۶ : ۴۷ : ۱۳۱۱ : ۵۵ : ۴۵۱۷ : ۰۳ : ۵۴۱۷ : ۲۲ : ۲۹
سه شنبه۲۲ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۸ : ۲۸۰۶ : ۴۸ : ۱۷۱۱ : ۵۵ : ۵۳۱۷ : ۰۳ : ۰۷۱۷ : ۲۱ : ۴۵
چهارشنبه۲۳ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۹ : ۲۲۰۶ : ۴۹ : ۲۰۱۱ : ۵۶ : ۰۲۱۷ : ۰۲ : ۲۲۱۷ : ۲۱ : ۰۲
پنج شنبه۲۴ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۲۰ : ۱۶۰۶ : ۵۰ : ۲۳۱۱ : ۵۶ : ۱۲۱۷ : ۰۱ : ۳۸۱۷ : ۲۰ : ۲۲
جمعه۲۵ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۲۱ : ۱۰۰۶ : ۵۱ : ۲۶۱۱ : ۵۶ : ۲۲۱۷ : ۰۰ : ۵۷۱۷ : ۱۹ : ۴۲
شنبه۲۶ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۲۲ : ۰۴۰۶ : ۵۲ : ۲۸۱۱ : ۵۶ : ۳۳۱۷ : ۰۰ : ۱۷۱۷ : ۱۹ : ۰۵
یکشنبه۲۷ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۲۲ : ۵۸۰۶ : ۵۳ : ۳۱۱۱ : ۵۶ : ۴۵۱۶ : ۵۹ : ۳۹۱۷ : ۱۸ : ۳۰
دوشنبه۲۸ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۲۳ : ۵۱۰۶ : ۵۴ : ۳۴۱۱ : ۵۶ : ۵۸۱۶ : ۵۹ : ۰۳۱۷ : ۱۷ : ۵۶
سه شنبه۲۹ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۲۴ : ۴۵۰۶ : ۵۵ : ۳۶۱۱ : ۵۷ : ۱۲۱۶ : ۵۸ : ۲۸۱۷ : ۱۷ : ۲۴
چهارشنبه۳۰ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۲۵ : ۳۸۰۶ : ۵۶ : ۳۸۱۱ : ۵۷ : ۲۷۱۶ : ۵۷ : ۵۶۱۷ : ۱۶ : ۵۴
 • اوقات شرعی مراکز استانهای کشور

 • اوقات شرعی به افق :
 • اذان صبح : ۰۵ : ۱۶
  طلوع خورشید : ۰۶ : ۴۵
  اذان ظهر : ۱۱ : ۵۰
  غروب خورشید : ۱۶ : ۵۵
  اذان مغرب : ۱۷ : ۱۳
 • اوقات شرعی امروز رشت

سه شنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۷
اذان صبح : ۰۵ : ۲۴ : ۴۵
طلوع خورشید : ۰۶ : ۵۵ : ۳۶
اذان ظهر : ۱۱ : ۵۷ : ۱۲
غروب خورشید : ۱۶ : ۵۸ : ۲۸
اذان مغرب : ۱۷ : ۱۷ : ۲۴
rahim-moazenzadeh.swf 05 : 24- 11 : 57- 17 : 17