رویداد ملی فهما
۱ دی الی ۴ بهمن ۱۳۹۸

 انتخاب پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران "فهما"

اطلاعات بیشتر از طریق سامانه برخط بچه های مسجد (لینک زیر) قابل مشاهده است:

رویداد ملی فهما
اشتراک در