جشنواره تئاتر معلولان
۱ بهمن الی ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
 فراخوان جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت مناطق طلوع و کاسپین توسط اداره کل بهزیستی استان گلستان منتشر شد.
 

اطلاعات بیشتر در:

https://gilan.farhang.gov.ir/fa/news/514366

جشنواره تئاتر معلولان
اشتراک در