جشنواره فیلم رسام
۱ دی الی ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

نخستین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه رسام - با موضوع دفاع مقدس و مقاومت

اطلاعات بیشتر در:

http://www.rassamisff.ir/

جشنواره فیلم رسام
اشتراک در