• جزئیات نظرسنجی

به سایت ما چه نمره ای می دهید؟

تاریخ شروع : ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
تاریخ خاتمه : ۲۰ دی ۱۳۹۷

کدعنوانتعداد انتخاب
927
90 و بیشتر از آن
 48.3%
28
926
بین 81 تا 90
 19%
11
925
بین 61 تا 80
 6.9%
4
923
بین 41 تا 60
 12.1%
7
924
40 و کمتر از آن
 13.8%
8
  58 رای