جشنواره‌ها و نمایشگاه‌هاجشنواره دریای دوستی

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس جشنواره

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 1
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 1

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 1

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 2
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 2

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 2

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 3
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 3

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 3

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 4
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 4

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 4

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 5
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 5

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 5

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 6
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 6

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 6

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 7
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 7

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 7

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 8
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 8

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 8

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 9
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 9

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 9

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 10
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 10

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 10

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 11
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 11

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 11

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 12
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 12

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 12

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 13
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 13

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 13

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 14
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 14

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 14

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 15
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 15

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 15

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 16
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 16

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 16

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 17
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 17

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 17

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 18
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 18

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 18

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 19
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 19

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 19

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 20
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 20

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 20

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 21
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 21

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 21

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 22
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 22

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 22

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 23
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 23

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 23

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 24
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 24

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 24

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 25
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 25

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 25

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 26
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 26

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 26

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 27
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 27

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 27

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 28
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 28

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 28

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 29
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 29

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 29

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 30
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 30

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 30

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 31
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 31

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 31

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 32
گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 32

گشایش نمایشگاه عکس و آیین سپاس نخستین جشنواره فیلم و عکس «دریای دوستی کاسپین» در رشت 32

کاسپین، میراث معنوی مشترک

آغازین جشنواره فیلم و عکس دریای دوستی با نمایش اشتراکات میراث معنوی اقوام ملل در گستره جغرافیای کاسپین طرح ریزی و از پس پیگیری سالیان ؛ اکنون در نخستین گام و تبلور حیات خود به عنوان طرح منظومه تولیدی و نمایش آثار تصویری ( فیلم و عکس ) کشورهای اسلامی مرز مشترک آبی جوانه زده و تولد یافته و انتظار می رود ویترین این جشنواره  رنگین کمانی  به وسعت کشورهای پیرامون آذربایجان ، قزاقزستان ، ترکمنستان و ایران را در خود جای داده و پیشکش احساس و نگاه دریایی مخاطبین اش نماید . کاسپین بزرگترین دریاچه جهان بستر مستعد مناسبات معیشتی ، فعالیت های اقتصادی ، زیست محیطی ، اکوتوریسم و اکوسیستم به همراه ظرفیت بالای ذخایر خدادادی و توجه به اهمیت شناسایی رفتار متناسبژئوپلتیک خواستگاه پویش و تحرک فرهنگی هدفمند ، با نشاط و نمادینی را بعنوان یک ضرورت و ابتکار عملی التزام و یادآوری می کند. در اجرای مستمر تور ساحلی دریای دوستی ضمن درنگ به مخاطب شناسی عام عنایت به بهره مندان دریا و ساحل کاسپین بعنوان مخاطبین خاص از اهداف مورد نظر و پیگیری جدی است.

گردآوری آثار هنری  و عرضه بصری از چگونگی بهره برداری مناسبات رفتاری با دریا ، استفاده بهینه توام با احساس زیبایی از دریا ، پیشگیری آسیب های محیط زیستی و اجتماعی ، افزایش حس امنیت اخلاقی سواحل خطر آفرین ، ایجاد آرامش تفریحی – ورزشی ، تولید نشاط همگانی دریا ، توجه ملی به دریای ملی ، نمایش آئین ها و گسترش باورهای ارزشمند دینی کشورهای حاشیه کاسپین تحت عنوان فرهنگ عامه اقوام در آیینه هنرهای تصویری ، شنیداری و رسانه ای جزو محورهای کلیدی – محتوایی دوره های برگزاری بوده و در رونمایی جشنواره ضمن توجه به ظرفیت ها ، زمینه های مساعد و متنوع اقوام منطقه ، معرفی جغرافیای بکر هر اقلیم با محوریت ساحل و دریای کاسپین به همراه معرفی نژادها ، پوشش ها و حجاب ویژه هر کشور دقت در معماری اصیل اسلامی و توجه به زمینه توانمندی های اقتصادی آنان علاوه بر جذابیت دیداری – شنیداری حظ معنوی وصف ناپذیری را نیز در نزد مخاطب خود هدیه خواهد کرد که قطعا این مهم یکی از نکات هدفمند و عالی در گسترش پیوند حسن همجواری و همچنین گامی موثر بعنوان ابتکار بومی ایرانی در مراودات عملی فی مابین محسوب خواهد گشت.

به جهت وجود خصیصه های نزدیک دینی – فرهنگی کشورها و قرابت پیوندهای معنوی این اشتراکات به لحاظ میراث های ناملموس معنوی از یک سو ، ژئوپلتیک دریای « کاسپین » در عرصه جغرافیای زیست محیطی بعنوان یک ویژگی بارز از سویی دیگر مورد توجه و پیگیری طراحان جشنواره دریای دوستی می باشد و در این راستا نظر هنرمندان خلاق کشور را به بازآفرینی و تولید زیبنده و ارزنده آثار خویش فرا می خواند.

البته واقفیم با وجود جشنواره های متعدد و متنوع فیلم و عکس در کشور پهناور ایران اسلامی لزوم پر کردن جای خالی خلاء جشنواره موضوعی ساحل و دریا از نگاه تصویر در مقیاس فراملی ( ویژه منطقه ) به منظور فراخوان ، جذب ، تولید، معرفی و ارائه آثار مفهومیهنرمندان فرهیخته این حوزه از هنر بیش از پیش بعنوان یک ابتکار بومی ایرانی محسوس بوده که با لحاظ کردن ضرورتهای بنیادین در نظر است این جشنواره با تحرکی به وسعت جغرافیای فرهنگی کشورهای همجوار مرز مشترک آبی ( ایران ، آذربایجان ، ترکمنستان ، قزاقزستان ) برپا شده و البته می تواند علاوه بر اعتبار بخشیدن خاص به رفتارهای معنوی این حوزه فرهنگی ، بهره گیری زیبا از دریای ملی را یاد آور و مهم های پیش رو را پی گیرد: توجه به اثرات زیست محیطی – توجه اقوام به شناسایی و نمایش ویژگی های مشترک فرهنگی ، دینی – جهت و اعتبار دادن به نوع نگاه بهینه مصرف از دریای کاسپین – معرفی جهت آشنایی و ایجاد علاقمندی از طریق هنرهای بصری و گسترش سواد بصری توام با حس تفاهم قومی – نمایش همبستگی اقوام و مشارکت آنان در پاسداشت اشتراکات زیست محیطی – معرفی و شناسایی جذابیتهای گردشگری در نوار مرز آبی کشورهای همسایه – آشنایی ملت های همجوار بعنوان اعضا خانواده و فرهنگ بزرگ – ارزیابی میزان انتقال پیام و جذب مخاطب منطقه از طریق نمایش آثار برگزیده جشنواره و نمایشگاههای چرخه ای میان کشورهای منطقه و نهایتا انگیزه آفرینی میان هنرمندان این کشورها برای تولید آثار فاخر هنری تحت موضوعات مرتبط قوم نگار بعنوان یکی از منابع مهم صدور فرهنگ ایرانی اسلامی به منطقه در جوار نگاه به افق هایی همچونجذاب ترین و پرمخاطب ترین فستیوال ساحلی منطقه ، بزرگترین مرکز نظام مند و بانک تصویری قوم شناسی بصورت متمرکز در منطقه جامع ترین مرکز تحقیقات مرجع تصویری قوم شناسی منطقه  و مهم ترین مرکز ایجاد انگیزه در جذب سرمایه برای پژوهش تولیدهنرهایتصویریپیرامون مباحثمردمشناسی، رفتار شناسی ، قوم نگاری ، اکوتوریسم ، معماری ، جغرافیا و طبیعت ، صنعت ، ورزش و .... بدل شود. در نهایت تصمیم برگزار کنندگان این دوره از جشنواره ابتدا افتتاح همایش سالانه در کشور مبدا و مبتکر بصورت خاص استان گیلان سپس به شیوه همزمان در مراکز استانهای همجوار مازندران و گلستان و همچنین در مراکز فرهنگی و پایتخت کشورهای همسایه کاسپین با در نظر گرفتن مقتضیات و مناسبت های فرهنگی آن مراکز و کشورها خواهد بود.

نادر معصومی؛ مدیر انجمن سینمای جوان گیلان - طراح و مدیر اجرایی جشنواره دریای دوستی

گزارش تصویری