آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 1

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 2

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 3

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 4

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 5

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 6

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 7

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 8

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 9

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 10

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 11

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 12

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 13

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 14

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 15

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 16

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 17

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 18

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 19

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 20

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 21

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 22

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 23

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 24

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 25

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 26

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 27

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 28

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 29

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 30

تصاویر جشنواره

آئین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان 1

اختتامیه چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان

شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷
عکاس: محمد فتحی پور
بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان از نمایشگاه چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان در رشت 1

بازدید مدیرکل از نمایشگاه دوسالانه نقاشی گیلان

جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷
عکاس: محمد فتحی پور
گشایش نمایشگاه آثار راه یافته به «چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان» در رشت 1

نمایشگاه چهارمین دوسالانه نقاشی گیلان در رشت

شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷
عکاس: طوفان بهداد