پرسشهای متداول

فهرست گروه بندی ها

عمومی

چه شرایط و مدارکی برای دریافت مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد سینمایی برای بخش خصوصی و دولتی مورد نیاز است؟

چگونه میتوان پروانه فیلمسازی برای ساخت فیلم های سینمایی دریافت کرد؟

برای دریافت مجوز تاسیس فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی و ویدیویی(ویدیو کلوپ) چه شرایط و مدارکی مورد نیاز است؟

از چه طریقی میتوان مجوز اجرای نمایش دریافت کرد و چه مدارکی مورد نیاز است؟

چگونه میتوان برای دریافت مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد هنری اقدام کرد؟

از چه طریقی میتوان برای انتشار آثار صوتی درخواست مجوز کرد و چه شرایطی مورد نیاز است؟

چگونه میتوان مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی و تبلیغاتی دریافت کرد ؟

مدارک و شرایط لازم برای تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد چیست ؟

برای برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از چه طریقی میتوان اقدام کرد و مدارک مورد نیاز آن چیست؟

برای تاسیس موسسه فرهنگی از چه طریقی میتوان اقدام کرد و چه مدارکی مورد نیاز است؟

چه افرادی(حقیقی و حقوقی) می توانند پروانه نشر بگیرند و چه شرایطی باید داشته باشند؟

به چه صورت میتوان مجوز ورود کتاب به کشور و خروج کتاب از کشور دریافت کرد؟

برای تاسیس چاپخانه و حرف وابسته چه شرایط و مدارکی مورد نیاز است؟

طریقه دریافت مجوز چاپ کتاب به چه صورت است؟

برای گرفتن مجوز چاپ آگهی های اشخاص حسب مقررات ثبتی و قضایی از چه طریقی می توان اقدام کرد؟

مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی را چگونه می توان دریافت کرد و چه مدارکی مورد نیاز است؟

چگونه می توان روادید مطبوعاتی برای نمایندگان رسانه های خارجی دریافت کرد؟

چگونه می توان مجوز انتشار نشریه دریافت کرد و چه مدارکی مورد نیاز است؟

برای گرفتن مجوز تاسیس کانونهای آگهی و تبلیغاتی از چه طریقی می توان اقدام کرد؟