شفاف‌سازی اطلاعات اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

برنامه های توسعه، برنامه راهبردی، اهداف، بودجه ریزی سالانه و گزارش های عملکردی آن ها به تفکیک فصول هزینه ای و گزارش پیشرفت ماهانه پروژه ها

کلیه معاملات (خرید، فروش، مناقصه، مزایده) حد نصاب متوسط و کلان (بالاتر از نصاب خرد) به همراه متن قرارداد

فهرست و فرآیند برخورداری کلیه حمایت ها، یارانه ها، کمک ها و خریدهای حمایتی محصولات

نوع و میزان حمایت از رویدادهایی که نهادها و موسسات مشمول حامی برگزاری هستند

گزارش مالی و بیلان عملکردی رویدادهایی که واحدهای مشمول مجری آن هستند

نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش

ساختار سازمانی، اطلاعات مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی رسمی، پیمانی و قراردادی

ساختار و نحوه انتخاب اعضا و تصمیمات کلیه شوراها، کمیسیون ها و کارگروه های تصمیم گیری در واحدهای مشمول

آئین نامه ها، دستورالعمل ها و فرآیند مربوط به استخدام، تخصیص پست و ارتقا و اعطای حقوق، مزایا و خدمات رفاهی

کلیه مجوزهای صادره، خدمات یا هر سندی که واجد اعتبار برای ذینفع در مرجع صلاحیت دار باشد

کلیه قوانین، مقررات و انتشار مصوبات و تصمیمات واجد حق و تکلیف عمومی (اعم از بخشنامه ها، مصوبات شوراها، کارگروه ها، کمیته ها)

نظریه های حقوقی صادره از سوی مراجع ذیصلاح

آمار و اطلاعات بخش فرهنگ کشور (اطلاعات پایه حوزه فرهنگ، هنر و رسانه)

دستورالعمل شفاف‌سازی اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمودار قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

اخبار شفاف‌سازی اطلاعات اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان
معرفی مراکز فرهنگی، هنری و رسانه ای دارای مجوز استان گیلان
پنجره واحد ارائه خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ورود به سایر سامانه‌های انتشار اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
شفاف‌سازی اطلاعات در ادارات ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سایر استان ها