فراخوان ایده های نو

هنرمندان، فرهنگ دوستان و عموم مردم فرهیخته استان گیلان می توانند ایده های نو خود در تمام عرصه های قابل اجرا و پیگیری حوزه فرهنگ و هنر استان را از طریق این بخش ارایه نمایند تا ایده های نو و قابل اجرا در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان قرار گیرد.


  • ایده جدید

عنوان : *
توصیه می شود برای حفظ مالکیت شما برای ایده ارسالی و جهت ارتباطات بعدی، ایمیل و تلفن خود را ثبت نمایید.
پست الکترونیک کاربر : *  
تلفن کاربر :
شرح ایده