شیوه نامه اجرای برنامه صحنه ای موسیقی (کنسرت)

مدارک لازم جهت صدور مجوز برگزاری‌ موسیقی‌ در سفره‌ خانه‌های‌ سنتی‌

* موافقت‌ نامه‌ از سازمان‌ ایرانگردی‌ و جهانگردی‌
* درخواست‌ کتبی‌ مدیر سفره‌ خانه‌
* تصویر شناسنامه‌ اعضای‌ گروه‌ برگزار کننده‌ موسیقی‌
* عکس‌ 4×3 از همه‌ اعضای‌ گروه‌
* تصویر جواز کسب‌ سفره‌ خانه‌
* تکمیل‌ برگ‌های‌ مربوطه‌ در مرکز موسیقی‌