مراحل دریافت مجوزهای نمایش و تئاتر

*تقاضای کتبی به همراه سه نسخه متن به اداره شهرستان تحویل داده می شود .

* متن  از طریق اداره به شورای نظارت بر نمایش ارسال  می گردد .

* معمولا پس از دو  تا سه هفته جواب متن ها  آماده شده به اداره شهرستان ارسال می گردد .

* در صورت قبول شدن متن گروه نمایشی یا کارگردان درخواست بازبینی اداره شهرستان تحویل می نماید .

* درخواست بازبینی به شورا ارسال  می گردد و پس از هماهنگی از نمایش بازبینی به عمل می آید .

* پس از 48 ساعت  جواب بازبینی به اداره شهرستان ارسال  می گردد .

* در صورت قبولی در اجرا پوستر و بروشور برای کارشناس  نمایش استان جهت تایید ارسال می گردد .

تبصره 1: قبل از تاییدپوستر  و بروشور گروه حق تبلیغ برای نمایش را ندارد .

تبصره 2 : حداکثر  مدت زمان مجوز یک سال  می باشد.

تبصره 3: مجوز اجرای نمایش برای تاریخ و مکان مشخص صادر می شود.

مدارک لازم جهت اخذ مجوزهای‌ نمایشی‌

* تصویر از همه‌ صفحات‌ شناسنامه‌
* تصویر کارت‌ پایان‌ خدمت‌
* تصویر مدارک‌ تحصیلی‌ و هنری‌
* تحویل‌ مدارک‌ نمایشگاهی‌
* تکمیل‌ برگ‌ شناسنامه‌ هنری‌
* تصویر بریده‌ جراید (در صورتی‌ که‌ موجود باشد)
* آلبوم‌ تصویر تقدیرنامه‌، تشویق‌ نامه‌ و... (در صورتی‌ که‌ موجود باشد)
* اجاره‌ نامه‌ محل‌ یا تصویر سند مالکیت‌
* تهیه‌ و تدوین‌ طرح‌ توجیهی‌ از لحاظ‌ اقتصادی‌، مالی‌، فرهنگی‌ و هنری‌.

مراحل‌ صدور مجوز برگزاری جنگ

*درخواست کتبی و سی دی جنگ توسط  موسسه فرهنگی و هنری به اداره ارشاد شهرستان داده می شود

*نامه اداره شهرستان به همراه درخواست موسسه و سی دی به اداره کل ارسال میگردد .

*نمایش و موسیقی توسط کارشناسان مربوطه  مورد بازبینی قرار می گیرد و سپس به تایید حراست می رسد .

*پس از تایید مجوز به اداره شهرستان ارسال می گردد.