مجوز ساخت سینما و مجموعه های فرهنگی، سینمایی و تجاری

مدارک لازم

* متقاضی احداث سالنهای نمایش فیلم و مجموعه های فرهنگی، سینمایی باید پس از انتخاب زمین مورد نظر با ابعاد و متراژ و شرایط«آیین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها» مدارک ذیل را با درخواست کتبی خود به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تحویل دهد.

* تصویر سند مالکیت زمین مورد نظر یا سند قابل قبول کمیسیون بند دو آیین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها.
* عکس 3× 4.

* کروکی و نقشه 1/2000 زمین مذکور ممهور به مهر شهرداری منطقه مربوطه .

* تصویر از همه صفحات شناسنامه

* تعهد نامه کتبی متقاضی درهامش نقشه یاد شده مبنی بر تغییر ندادن کاربری زمین از ساخت به سینما به محلی

دیگر.
* تصویر آخرین مدرک تحصیلی متقاضی احداث سینما.

* تصویر کارت پایان خدمت.

* تحویل طرح توجیهی ساخت سینما.


تذکر: اکنون اولویت باپروژه های ساخت مجتمع های فرهنگی تجاری .

مراحل اجرای صدور مجوز:

* پس از تحویل مدارک فوق و تکمیل پرسشنامه ها از سوی متقاضی ودادن اطلاعات لازم درباره موقعیت زمین، ظرفیت سالن نمایش، درجه سینما و ... اعضای کمیسیون بند 2‌« آیین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها » از زمین مورد نظر بازدید و درصورتی که شرایط و موقعیت مکانی معرفی شده برابر شرایط مندرج در آیین نامه یادشده باشد، « پروانه فعالیت مرحله اول» اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، صادر و به متقاضی تحویل می شود.
* متقاضی پس از طی مراحل فوق موظف است حداکثر ظرف مدت پنج ماه یک دوره کامل از نقشه ها و طرحهای اجرایی ساختمان را شامل: جزئیات ساختمانی، محاسبات فنی، نما و تزیینات ونیز سایر اطلاعات مورد لازم، برای طرح درکمیسیون بند 5  تحویل دهد.


* اعضای کمیسیون بند 5 آیین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها، متشکل از کارشناسان خبره شهرداری، استانداری، آتش نشانی، وزارت مسکن و شهرسازی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی، نقشه های مذکور را بررسی و درصورت ضمن امضای نقشه ها، صورت جلسه ای تنظیم می کنند ویک نسخه از آن را به متقاضی تحویل می¬دهند.

* اداره کل نظارت وارزشیابی درتهران و اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها در شهرستانها، با توجه به موارد فوق یک نسخه از نقشه های تأیید شده از سوی کمیسیون بند 5 را ممهور به مهر اداره برای صدور پروانه ساختمانی، به شهرداری منطقه مربوطه ارسال می¬کنند.

* اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها در شهرستانها، با توجه به موارد فوق یک نسخه از نقشه های تأیید شده از سوی کمیسیون بند 5 را ممهور به مهر اداره برای پروانه ساختمانی به شهرداری منطقه مربوطه ارسال می¬کنند.
* چنانچه در مدت 8 ماه پس از صدور پروانه مرحله دوم(موافقت اصلی مرحله دوم)، که بعد از تأیید نقشه های ساختمانی واعلام نظر کارشناسی کمیسیون بند 5 صورت می¬گیرد، متقاضی عملیات ساختمانی پروژه مذکور را شروع نکند پروانه های مرحله اول و دوم از درجه اعتبار ساقط می¬شود.

* پس از پایان عملیات ساختمانی و تکمیل و تجهیز سینما و نصب تجهیزاتی فنی، آکوستیک و... متقاضی باید گواهی شهرداری منطقه، مبنی بر پایان ساختمانی(پایان کار) پروژه مذکور را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تحویل دهد تا هماهنگی لازم برای بازید کمیسیون بند 5 صورت گیرد و در صورت تأیید صدور پروانه سالن نمایش، به دبیرخانه اداره کل نظارت وارزشیابی تحویل دهد.

* اعضای کمیسیون بند 5 از ساختمان سینما بازدید می کنند و تجهیزات فنی و ایمنی و اطفای حریق را بررسی می کنند درصورت تطبیق با نقشه های تأیید شده قبلی، رعایت دقیق مقررات و ضوابط وموارد مطروحه در آیین نامه سالن های نمایش فیلم، طرز کار آنها، نبود نقص در تجهیزات و مراعات صورت جلسه تنظیمی قبلی ایمنی محل را تأیید می¬کنند، سپس سینما را مطابق شرایط اعلام شده در آیین نامه مذکور درجه بندی می کنند، صورت جلسه ای تنظیم می کند ویک نسخه از آن از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به مالک سینما ابلاغ می¬شود.
* اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، پس از طی مراحل فوق، برای صدور پروانه سالن نمایش فیلم و بهره برداری از آن اقدام می¬کند.


* گفتنی است از سال 78 همه مجوزهای ساخت سینما بر اساس مفاد آیین نامه تبصره 30 و ماده 161 قانون برنامه سوم توسعه صادر می شود و ظرفیت این سالن ها نباید از 180 صندلی کم تر و از 400 صندلی بیشتر باشد.

 

مراحل صدور کارت مدیریت سینما

* تقاضای کتبی مالک سینما مبنی بر صدور کارت مدیریت برای فرد واجد شرایطی که بدین منظور از جانب او معرفی می¬شود به انضمام مدارک مشروحه ذیل که باید به دبیرخانه اداره کل تحویل بدهد.

* تصویر برگه پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت پزشکی فرد معرفی شده.

* تصویر آخرین مدرک تحصیلی فرد معرفی شده.

* برگ نداشتن اعتیاد و نداشتن سوء پیشینه.

*  8 قطعه عکس برقی جدید 3×4 .

* برگه عدم اعتیاد از اداره بهداشت

* تصویر کارت ملی

* تأیید صلاحیت فردی و اخلاقی مدیر معرفی شده از سوی اداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی و نیز مدارک لازم برای تمدید کارت مدیریت سینما به شرح ذیل.

* معرفی نامه مالک سینما مبنی بر تمدید کارت مالک سینما به انضمام مدارک ذیل به دبیرخانه اداره کل تحویل داده شود.
* یک قطعه عکس برقی جدید 3× 4 از مدیر.

* اصل کارت مدیریت سینما صادر شده در قبل .

زمان گردش کار: حداکثر دو ماه

مدارک جهت صدور مجوز نمایش فیلم (ویژه سینماها)

* درخواست مدیریت سینما برای نمایش فیلم
*قرارداد شرکتهای پخش فیلم و مالک سینما
*پروانه نمایش که از اداره کل ارزشیابی و نظارت صادر گردیده باشد
زمان گردش کار:  یک ساعت

مراحل صدور مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد سینمایی و شعب آن

آموزش آزاد سینمایی: به مکانی گفته می شود که برای تربیت و آموزش هنرجویان علاقه¬مند به یکی از رشته های سینمایی و سمعی و بصری (عکاسی، کارگردانی، فیلمنامه¬نویسی، بازیگری، ترجمه (دوبلاژ)، گریم یا سایر رشته های فیلمسازی) و اشاعه صنعت و هنر سینما و عکاسی، بر اساس ضوابط و شئون اسلامی تأسیس می¬شود.

شرایط متقاضی:

* تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

* معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران.

* متدین به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

* داشتن اهلیت قانونی و نداشتن اشتهار به فساد اخلاقی و اعتیاد.

* نداشتن محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی می¬شود.

* انجام دادن خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم.

* داشتن تصویر مدارکی دال بر احراز سابقه فعالیت فرهنگی هنری.

* داشتن دست کم مدرک کارشناسی یا معادل آن.

* دست کم 25 ساله و متأهل.

مدارک لازم:

* رونوشت از کارت ملی دونسخه.

* رونوشت از همه صفحات شناسنامه دو نسخه.

* رونوشت آخرین مدرک کارشناسی دونسخه.

*   10 قطعه عکس 3×4 تمام رخ.

* رونوشت برگه پایان خدمت دونسخه.

* تاییدیه های اماکن، نداشتن اعتیاد و سوء پیشینه.

* اعلام برنامه های آموزشی، شامل طرح درس مصوب رشته های مختلف آموزش سینمایی، منابع آموزشی، مدت دوره، سیستم نمره دهی، ساعات آموزشی، تجهیزات و امکانات لازم، اساتید، پایان دوره و ...

* برگ مدرسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی سینما یا هنر یا در صورت نداشتن مدرک دانشگاهی باید صلاحیت علمی و تدریس آنها از سوی مرکز تأیید شود.

 معرفی مدیر آموزش در صورتیکه متقاضی مدرک کارشناسی مرتبط با رشته¬های سینمایی و هنری را نداشته باشد.

مدارک لازم برای مدیر آموزش:

* رونوشت از کارت ملی دونسخه.

 * تاییدیه نداشتن اعتیاد و عدم سوء پیشینه

* رونوشت از برگه پایان خدمت.

* رونوشت از همه صفحات شناسنامه.

* رونوشت آخرین مدرک تحصیلی.

* سوابق مستند و مستدل آموزشی و حرفه¬ای

*  10 قطعه عکس 3×4.

مدارک لازم برای شخصیت حقوقی:


* رونوشت اساس¬نامه، مجمع عمومی، روزنامه رسمی و آخرین تغییرات.


زمان گردش کار: حدود یک ماه.

 

شرایط و ضوابط تأسیس شعبه آموزشگاه های آزاد سینمایی

 

 همه آموزشگاههای آزاد سینمایی می توانند با شرایط ذیل شعبه تأسیس کنند:

* داشتن مجوز دائم (دو ساله)

* تعیین و معرفی مدیر آموزش برای اداره کل شعبه مورد نظر.

* معرفی مدرسان دوره.

* معرفی منابع تدریس.

* تأیید مکان آموزشگاه در تهران از طرف مرکز گسترش و در شهرستان از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.