مدارک لازم جهت صدور مجوز تأسیس نگارخانه

1- تقاضا نامه کتبی

2- تصویر آخرین مدرک تحصیلی

3- تصویر تمامی صفحات شناسنامه

4- گواهی انجام فعالیتهای هنری در بخش خصوصی و دولتی

5- تقدیرنامه ، تشوبق نامه ، لوح تقدیر یا گواهی شرکت در نمایشگاههای داخلی یا خارجی

6- تکمیل فرم مشخصات نگارخانه

7- تکمیل فرم مشخصات متقاضی تاسیس نگارخانه

8- تکمیل فرم شناسنامه هنری

9- چهار قطعه عکس 4 ×3

10- تصویر سند مالکیت و یا اجاره نامه

11- 5 قطعه عکس از آخرین آثار هنری متقاضی

12- تصویر کارت پایان خدمت (برای آقایان )

13- تکمیل فرم کارشناسی محل توسط کارشناس مربوطه

14- برگه عدم اعتباد و عدم سوء پیشینه متقاضی