معرفی مراکز دارای مجوز

فهرست و مشخصات مراکز فرهنگی، هنری و رسانه‌ای استان گیلان

فهرست و مشخصات مراکز فرهنگی، هنری و رسانهای دارای مجوز و تحت نظارت

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان

 

فهرست و مشخصات موسسات فرهنگی هنری استان گیلان - تیر 1398 فهرست و مشخصات موسسات فرهنگی هنری استان گیلان - تیر 1398
فهرست و مشخصات موسسات فرهنگی استان گیلان - تیر 1398 فهرست و مشخصات موسسات فرهنگی استان گیلان - تیر 1398
فهرست و مشخصات مؤسسات مردمی فرهنگی قرآن و عترت استان گیلان - دی 1397 فهرست و مشخصات مؤسسات مردمی فرهنگی قرآن و عترت استان گیلان - دی 1397

 

فهرست و مشخصات آموزشگاه های نمایش استان گیلان - تیر 1398 فهرست و مشخصات آموزشگاه های نمایش استان گیلان - تیر 1398
 
فهرست و مشخصات آموزشگاه های آزاد موسیقی استان گیلان - تیر 1398 فهرست و مشخصات آموزشگاه های آزاد موسیقی استان گیلان - تیر 1398
فهرست و مشخصات آموزشگاه های هنرهای تجسمی استان گیلان - تیر 1398 فهرست و مشخصات آموزشگاه های هنرهای تجسمی استان گیلان - تیر 1398
فهرست و مشخصات انتشارات استان گیلان - خرداد 1398 فهرست و مشخصات انتشارات استان گیلان - خرداد 1398
 
   
 
فهرست و مشخصات لیتوگرافی های استان گیلان فهرست و مشخصات لیتوگرافی های استان گیلان
فهرست و مشخصات چاپخانه های استان گیلان فهرست و مشخصات چاپخانه های استان گیلان - دی 1397
فهرست و مشخصات مراکز چاپ سیلک اسکرین استان گیلان فهرست و مشخصات مراکز چاپ سیلک اسکرین استان گیلان - دی 1397
فهرست و مشخصات مراکز چاپ دیجیتال استان گیلان - تیر 1398 فهرست و مشخصات مراکز چاپ دیجیتال استان گیلان - تیر 1398
فهرست کانونهای آگهی و تبلیغاتی استان گیلان - خرداد 1398 فهرست کانونهای آگهی و تبلیغاتی استان گیلان - خرداد 1398

// صفحه کانونهای تبلیغاتی استان گیلان در سایت دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد \\

 

سینماها

 

کتابخانه ها

 

مجتمع های فرهنگی و هنری

 

فهرست انجمن های فرهنگی هنری، سینمای جوان و کانون های فیلم استان گیلان