پوستر‌ها و فراخوان‌ها

    
  • اخبار

حضور رییس و کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت در راهپیمایی ١٣ آبان

حضور رییس و کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت در راهپیمایی ١٣ آبان
همزمان باراهپیمایی١٣آبان رییس وکارکنان اداره فرهنگ وارشاداسلامی شفت نیزدرراهپیمایی حضوریافتند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، همزمان بابرگزاری راهپیمایی ١٣آبان درسراسرکشوررییس،کارکنان واصحاب فرهنگ وهنرورسانه اداره فرهنگ وارشاداسلامی شفت همراه بااقشارمختلف مردم درراهپیمایی حضوریافته وباآرمان های بلندامام خمینی(ره) وشهداتجدیدمیثاق نمودند.

مهنابابایی مقدم رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی درحاشیه مراسم راهپیمایی١٣آبان درشفت گفت:١٣آبان درتقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روزدانش آموزنامگذاری شده است وآن یادآورواقعه کشتاردسته جمعی دانش آموزان ودانشجویانی است که به نشانه اعتراض به حکومت پهلوی درصبح روز١٣آبان ١٣٥٧درمحوطه دانشگاه تهران به اعتراض پرداختندکه باشلیک گلوله وگازاشک آوربسیاری ازآنان کشته وصدهاتن مجروح شدند.   

وی سیزدهم آبان راروزبیداری دانش آموزان درایران دانست و تصریح کرد:١٣آبان روزوحدت وهمبستگی ونماداستکبارستیزی ملت ایران است.

این مسئول با اشاره به عظمت وشکوه بی نظیراقشارمختلف مردم به ویژه دانش آموزان ودانشجویان درراهپیمایی تصریح کرد:حضورمردم درراهپیمایی پاسخ محکمی به مخالفان ودشمنان انقلاب واسلام است .

وی تأکیدکرد:ملت ایران برای این نظام وانقلاب هزاران شهیدتقدیم کردندوبه سادگی اجازه نخواهنددادکه دشمنان به آن ضربه ای واردکنندوتاآخرین قطره،خون خودرادرراه حفظ این نظام وانقلاب خواهندداد.

رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی درپایان اتحاد،یکدلی،وحدت ملت ایران دربرابرتهدیدات وتحریم دشمنان ،نهادینه کردن روحیه استکبارستیزی ونیزشناساندن قدرت ایران درمقابل دشمنان نظام راازجمله مهمترین پیامدهای راهپیمایی١٣آبان عنوان کرد.

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت
۱۳ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۳۸