پوستر‌ها و فراخوان‌ها

    
  • اخبار

نشست رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با نخبگان فرهنگی هنری شفت

نشست رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با نخبگان فرهنگی هنری شفت
رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی درنشست صمیمانه بانخبگان فرهنگی هنری شفت ازپیشنهادات آنان برای تقویت روحیه فرهنگی هنری شهرستان استقبال کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت، نشست صمیمانه رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی بانخبگان،پژوهشگران ومفاخر فرهنگی هنری شفت باهدف تقویت روحیه فرهنگی هنری وشناسایی استعدادهای برترعلمی شهرستان روز شنبه هجدهم اسفندماه٩٧درمجتمع فرهنگی هنری شفت برگزارشد.

مهنابابایی مقدم رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شفت دراین دیدارضمن خیرمقدم به حاضرین گفت:نخبگان ومفاخرعلمی،فرهنگی وهنری بزرگترین سرمایه های انسانی وارزنده ترین دارایی های هرملتی هستند.

وی بااشاره به تأثیرنخبگان درپیشرفت های علمی فرهنگی شهرستان افزود:بهره گیری صحیح ومناسب ازدانش وتوانایی های نخبگان موجب پیشرفت علمی شهرستان ودرنتیجه کاهش آسیب پذیری هاخواهدشد.

وی ضمن ابرازخرسندی ازحضوردرجمع نخبگان شهرستان گفت:شفت ظرفیت فرهنگی هنری بسیاری برای فعالیت داردواین ظرفیت انگیزه قوی برای کاروتلاش دراین حوزه است.

این مسئول هدف ازبرپایی این نشست راافکارسنجی،شنیدن دغدغه های نخبگان،شناسایی استعدادهای برترعلمی،دریافت پیشنهادهاوراهکارهای مناسب توسط اصحاب فرهنگ وهنر وبرنامه ریزی درخصوص برگزاری همایش هاومراسمات مختلف فرهنگی هنری درسال آتی عنوان کرد.

وی همچنین یادآورشد:تجلیل ازشخصیت های علمی,فرهنگی وهنری که دارای سه مشخصه ارائه خدمات ارزنده،مقبولیت وبرخورداری ازجایگاه برترعلمی فرهنگی باشندضرورت واهمیت بالایی دارد.

دراین نشست نخبگان نیزضمن قدردانی ازتلاش هاوحمایت های بی شائبه اداره فرهنگ وارشاداسلامی درحوزه فرهنگ وهنر به بیان دغدغه هاودیدگاه های خوددرمسائل مختلف پرداختندوخواستاررفع مشکلات فرهنگی هنری وحمایت گسترده تر دستگاه های فرهنگی شهرستان شدند.  

رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی درپایان بابیان این که فرهنگ همکاری ومشارکت درحوزه فرهنگ وهنردرشفت بسیاروجوددارد،خاطرنشان کرد:این نکته فرصت ارزشمندی برای استفاده حداکثری ازحوزه فرهنگ وهنرفراهم کرده است وامیدواریم باپشتیبانی وحمایت بتوانیم گام های موثری درحوزه فرهنگ وهنرشهرستان برداریم.

۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵:۱۴