پوستر‌ها و فراخوان‌ها

    
  • اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی "آسیب شناسی اجتماعی" ویژه خبرنگاران غرب گیلان در شفت

برگزاری کارگاه آموزشی "آسیب شناسی اجتماعی" ویژه خبرنگاران غرب گیلان در شفت
رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شفت ازبرگزاری کارگاه آموزشی یک روزه "آسیب شناسی اجتماعی"ویژه اصحاب رسانه غرب گیلان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت، باتوجه به هماهنگی های بعمل آمده بااداره کل فرهنگ وارشاداسلامی گیلان وبه منظورپیشگیری ازبروزآسیب های اجتماعی،کارگاه آموزشی یک روزه باعنوان"آسیب شناسی اجتماعی"ویژه اصحاب رسانه غرب گیلان صبح امروزبیست وهفتم فروردین ماه ٩٨درمجتمع فرهنگی هنری شفت برگزارشد.

مهنابابایی مقدم رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شفت درحاشیه برگزاری کارگاه گفت:به منظورفراهم آوردن بسترمناسب جهت آشنایی اصحاب رسانه وارباب جرایدبامفاهیم آسیب شناسی اجتماعی وآموزش موضوعی خبرنگاران برآن شدیم تادوره آموزشی فوق رادراین شهرستان برگزارنماییم.  

وی ادامه داد::دراین کارگاه یکروزه خانم دکترامیرالسادات،به عنوان مدرس،نکات مهم درس آسیب شناسی اجتماعی راموردبحث وبررسی قرارداد.

این مسئول اظهارداشت:تبیین آسیب های فضای مجازی وراهکارهای کاهش آن،شناسایی آسیب های رایج جامعه نظیراعتیاد،خشونت،بی اعتمادی و...ونیزروش های پیشگیری ازآن ها،نقش رسانه هادرآگاه سازی جامعه ومجموعه مهارت های توانمندسازی افرادازجمله مباحث مطرح شده دراین دوره آموزشی بود.

مسئول فرهنگی شفت ارتقای سطح دانش خبرنگاران وآگاه سازی آنان به عنوان رسانه های ارتباط جمعی راازجمله اهداف برگزاری این کارگاه یک روزه عنوان کرد.

وی تصریح کرد:باتوجه به این که نقش آفرینی خبرنگاران آموزش دیده درعرصه رسانه استان ازاهمیت ویژه ای برخورداراست،توجه به آموزش این عزیزان دراولویت همه امورقراردارد.

رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شفت درباره برگزاری نخستین کارگاه آموزشی خبرنگاران یادآورشد:این دوره به همت اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی گیلان ومشارکت ارشاداسلامی شفت دراین شهرستان برگزارشدومحمدنیکبخش رییس اداره امورفرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی،کارشناسان اداره کل وجمعی ازخبرنگاران شهرستان های شفت،فومن وصومعه سرادراین دوره حضور داشتند.

۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ۱۴:۰۸