• فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مجتمع فرهنگی و هنری پره سر (جدید)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مجتمع فرهنگی و هنری پره سر به شماره (  2097000043000005 ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهادمناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 13/12/97 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ 16/12/97

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: تا ساعت 12:30  روز دوشنبه مورخ 27/12/97

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 13:00روز دوشنبه مورخ 27/12/97

اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف : آدرس رشت- خ حافظ- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به شماره 33321677

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز 41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان گیلان

  • فراخوان مزایده واگذاری مدیریت سالن مجتمع‌های فرهنگی‌هنری استان گیلان (پایان یافته)

فراخوان عمومی مزایده مرحله اول نوبت اول

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به واگذاری تعدادی از سالن مجتمع های فرهنگی و هنری خود به صورت اجاره  به  اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و مجوز فعالیت  بر پایه اجاره بهای تعیین شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری واگذار نماید. داوطلبین  می­توانند برای کسب اطلاع بیشتر از تاریخ انتشار این آگهی به  مدت 10 روز جهت بازدید از مجتمع ها و دریافت فرمها و اسناد مزایده به نشانی رشت خیابان حافظ اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی گیلان طبقه سوم دبیرخانه شورای توسعه مدیریت و برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتیhttps://gilan.farhang.gov.ir  مراجعه نمایند.

روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان گیلان

  • تجدید فراخوان مناقصه احداث و تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری آستارا (پایان یافته)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

(تجدید مناقصه)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات ، پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

عنوان پروژه : احداث و تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری آستارا

1-1- مبلغ برآورد اولیه بهنگام شده پروژه  000/000/000/15  ریا ل (پانزده میلیارد ریال)بر اساس فهرست بهای ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی 1393 و بخشنامه سرجمع  بشماره بخشنامه 6404/100 مورخ 4/2/89

1-2- مدت انجام کار:8  ماه شمسی

1-3- محل اجرا: استان گیلان –شهرستان آستارا – بلوار خرمشهر-

1-4- مبلغ خرید اسناد: 000/200  (دویست هزارریال)

1-5-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه و نوع آن : ضمانت نامه بانکی بمبلغ 000/000/52 (پنجاه و دو میلیون ریال )اعتبار ضمانتمامه سه ماهه بوده که به درخواست مناقصه گزار تا سه ماه دیگر قابل تمدید میباشد.

1-6 جهت اعمال بخشنامه شماره 65663/100 مورخ 14/08/1391 با موضوع دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی در مناقصه یک مرحله ای ،اهمیت مناقصه بسیار زیاد در نظر گرفته میشود.

*  مشاور : مهندسین مشاور آباد  

*  حداقل شرایط پیمانکاران و شرکتها :

1- داشتن حداقل رتبه 4 در رشته ساختمان  ورتبه 5 تاسیسات و تجهیزات  بصورت تواما از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (بازگشایی پاکات (ج) منوط به احراز ظرفیت کاری آزاد پیمانکار پس از استعلام از سایت ساجار میباشد.)

2- داشتن تجربه و حسن سابقه در انجام خدمات مشابه (ارائه حداقل یک فقره قرارداد کار مشابه به مبلغ پروژه به همراه رضایت نامه کتبی از کارفرمای قبلی در 5 سال گذشته .

3- ارائه گواهی امضا دارندگان امضا مجاز از طریق دفاتر اسناد رسمی

4- توان مالی و تجهیزاتی(ارائه تائیدیه توان مالی به روز از سوی بانک تا سقف مبلغ موضوع مناقصه الزامی بوده واز آنجاییکه ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده در زمان انعقاد قرارداد الزامی میباشد ،نسخه ای از صورت های مالی سال مالی گذشته اخذ میگردد.)

5-اعتبار پروژه از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی سال 1393 بوده و فاقد پیش پرداخت میباشد.

* متقاضیان واجد شرایط ذکر شده میتوانند پس از پرداخت مبلغ 200،000 ریال به حساب بانک ملی شعبه رشت به شماره    2170094437006     به نام  خزانه    و با داشتن رسید پرداخت مبلغ خرید اسناداز تاریخ17/1/94 لغایت20/1/94  به آدرس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان دفتر فنی تلفن:( 33321677 ) دورنگار: 33323810   ،مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

* آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : تا پایان وقت اداری روزسه شنبه  مورخ 1/2/94 می باشد.

* مدت اعتبار پیشنهادات : سه /3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد بوده و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر با نظر کارفرما میباشد.

*محل تحویل پاکات : دبیرخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اخذ رسید تحویل پاکات

*تاریخ و محل  بازگشایی پاکات 9صبح روزچهارشنبه مورخ2/2/94 در سالن کنفرانس اداره کل  می باشد.

* هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

*حضورتنها یک  نفر نماینده با معرفی نامه از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در بازگشایی پاکات پیشنهاد  قیمت (ج) بلامانع میباشد.

همچنین اطلاعات مناقصات فوق الذکر از طریق سایت  http://gilan.farhang.gov.ir و سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  قابل دسترسی میباشد.

*لازم بذکر است با توجه به حجم بالای مدارک،دریافت اسناد مناقصه صرفا از طریق مراجعه حضوری میسر میباشد.

  • فراخوان مناقصه احداث و تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری آستارا (پایان یافته)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت اول

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات ، پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

عنوان پروژه : احداث و تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری آستارا

1-1- مبلغ برآورد اولیه بهنگام شده پروژه  000/000/000/15  ریا ل (پانزده میلیارد ریال)بر اساس فهرست بهای ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی 1393 و بخشنامه سرجمع  بشماره بخشنامه 6404/100 مورخ 4/2/89

1-2- مدت انجام کار:8  ماه شمسی

1-3- محل اجرا: استان گیلان –شهرستان آستارا – بلوار خرمشهر-

1-4- مبلغ خرید اسناد: 000/200  (دویست هزارریال)

1-5-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه و نوع آن : ضمانت نامه بانکی بمبلغ 000/000/52 (پنجاه و دو میلیون ریال )اعتبار ضمانتمامه سه ماهه بوده که به درخواست مناقصه گزار تا سه ماه دیگر قابل تمدید میباشد.

1-6 جهت اعمال بخشنامه شماره 65663/100 مورخ 14/08/1391 با موضوع دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی در مناقصه یک مرحله ای ،اهمیت مناقصه بسیار زیاد در نظر گرفته میشود.

*  مشاور : مهندسین مشاور آباد  

*  حداقل شرایط پیمانکاران و شرکتها :

1- داشتن حداقل رتبه 4 در رشته ابنیه ورتبه 5 تاسیسات بصورت تواما از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (بازگشایی پاکات (ج) منوط به احراز ظرفیت کاری آزاد پیمانکار پس از استعلام از سایت ساجار میباشد.)

2- داشتن تجربه و حسن سابقه در انجام خدمات مشابه (ارائه حداقل یک فقره قرارداد کار مشابه به همراه رضایت نامه کتبی از کارفرمای قبلی در 5 سال گذشته هم از حیث مبلغ و هم از حیث نوع کار)

3- توان مالی و تجهیزاتی(ارائه تائیدیه توان مالی به روز از سوی بانک تا سقف مبلغ موضوع مناقصه الزامی بوده واز آنجاییکه ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده در زمان انعقاد قرارداد الزامی بوده،نسخه ای از صورت های مالی سال مالی گذشته اخذ میگردد.)

-4 اعتبار پروژه از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی سال 1393 بوده و فاقد پیش پرداخت میباشد.

* متقاضیان واجد شرایط ذکر شده میتوانند پس از پرداخت مبلغ 200،000 ریال به حساب بانک ملی شعبه رشت به شماره    2170094437006     به نام  خزانه    و با داشتن رسید پرداخت مبلغ خرید اسناداز تاریخ12/12/93 لغایت 20/12/93  به آدرس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان دفتر فنی تلفن:( 33321677 ) دورنگار: 33323810   ،مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

* آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 11/1/94 می باشد.

* مدت اعتبار پیشنهادات : سه /3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد بوده و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر با نظر کارفرما میباشد.

*محل تحویل پاکات : دبیرخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اخذ رسید تحویل پاکات

*تاریخ و محل  بازگشایی پاکات 10 صبح روز شنبه  مورخ 15/1/94 در سالن کنفرانس اداره کل  می باشد.

* هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

*حضورتنها یک نفرنماینده با معرفی نامه از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در بازگشایی قیمت (ج) بلامانع میباشد.

همچنین اطلاعات مناقصات فوق الذکر از طریق سایت  http://gilan.farhang.gov.ir و سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  قابل دسترسی میباشد.

*در صورتیکه اسناد از سایت برداشته شود واریز مبلغ 200000 ریال در زمان مقرر اعلامی الزامی میباشد.

  • فراخوان مناقصه تکمیل خانه فرهنگ روستایی سراوان (پایان یافته)

فراخوان به منظور برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت اول

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات ، پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

عنوان پروژه : تکمیل خانه فرهنگ روستایی سراوان  

1-1- مبلغ برآورد اولیه پروژه : 000/500/971/4ریال(چهار میلیارد ونهصدو هفتاد ویک میلیون و پانصد هزار ریال ) بر اساس فهرست بهای ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی 1393

1-2- مدت انجام کار:12 ماه  شمسی

1-3- محل اجرا: سراوان

1-4- مبلغ خرید اسناد: 200000ریال (دویست  هزار ریال)

1-5-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه و نوع آن : ضمانت بانکی به مبلغ 000/000/22(بیست و دو میلیون ریال) اعتبار ضمانت نامه سه ماهه بوده که به درخواست مناقصه گذار تا سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

1-6 جهت اعمال بخشنامه شماره 65663/100 مورخ 14/08/1391 اهمیت مناقصه متوسط  در نظر گرفته می شود.

*  مشاور : دفتر فنی  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

*  حداقل شرایط پیمانکاران و شرکتها :

1- داشتن حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ( بازگشایی پاکات (ج) منوط به احراز ظرفیت کاری آزاد پیمانکار پس از استعلام از سایت ساجار  میباشد.)

2- داشتن تجربه و حسن سابقه در انجام خدمات مشابه (ارائه حداقل یک فقره قرارداد کار مشابه به همراه رضایت نامه کتبی از کارفرمای قبلی  در5 سال گذشته  هم از حیث مبلغ و هم از حیث نوع کار)

3- پروژه طرح تملک دارائی (طرح عمرانی ) بوده وفاقد پیش پرداخت می باشد.

4- شرکت کنندگان موظف به ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات کشور بوده و بایستی کد دریافتی را تا اعلام برنده مناقصه نزد خود نگهداری نمایند .

* متقاضیان واجد شرایط ذکر شده میتوانند پس از پرداخت مبلغ 000/200ریال به حساب  بانک ملی شعبه رشت به شماره 2170094437006 به نام خزانه و با داشتن رسید پرداخت مبلغ خرید اسناد از تاریخ 4/11/93 لغایت 11/11/93  به آدرس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان  - دفتر فنی  تلفن :    ( 33321677)  دورنگار (33323810 ) مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

* آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ  21/11/93 می باشد.

* مدت اعتبار پیشنهادات : سه /3  ماه از تاریخ تحویل پاکات میباشد.

*محل تحویل پاکات :دبیرخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اخذ رسید تحویل پاکات

*تاریخ  و محل بازگشایی پاکات 9  صبح روز پنج شنبه مورخ 23/11/93 در اداره کل می باشد.

* هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

* حضور پیشنهاد دهندگان در زمان بازگشایی پاکات قیمت (ج) بلامانع می باشد.

همچنین اطلاعات مناقصات فوق الذکر از طریق سایت http://gilan.farhang.gov.ir  و سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  قابل دسترسی میباشد.

*در صورتیکه اسناد از سایت برداشته شود واریز مبلغ 200000 ریال در زمان مقرر الزامی می باشد.

*استفاده از بخشنامه دامنه در مناقصات یک مرحله ای.

  • فراخوان مناقصه احداث و تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری لاهیجان (پایان یافته)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوبت اول

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید:

عنوان پروژه: احداث و تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری لاهیجان

1-1- مبلغ برآورد اولیه پروژه 17،380،845،459ریال (هفده میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون و هشتصد و چهل و پنج هزار و چهارصد و پنجاه و نه ریال) بر اساس فهرست بهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی 1393

1-2- مدت انجام کار: 12 ماه شمسی

1-3- محل اجرا: لاهیجان - خیابان قیام - مجتمع فرهنگی لاهیجان

1-4- مبلغ خرید اسناد: 200000 (دویست هزارریال)

1-5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه و نوع آن: ضمانت نامه بانکی بمبلغ 60،000،000 (شصت  میلیون ریال) اعتبار ضمانتمامه سه ماهه بوده که به درخواست مناقصه گزار تا سه ماه دیگر قابل تمدید میباشد.

1-6- جهت اعمال بخشنامه شماره 65663/100 مورخ 14/08/1391 اهمیت مناقصه بسیار زیاد در نظر گرفته میشود.

* مشاور: مهندسین مشاور آبا آژیانه آباد

* حداقل شرایط پیمانکاران و شرکتها:

1- داشتن حداقل رتبه 3 در رشته ابنیه و رتبه 4 تاسیسات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (بازگشایی پاکات (ج) منوط به احراز ظرفیت کاری آزاد پیمانکار پس از استعلام از سایت ساجار میباشد.)

2- داشتن تجربه و حسن سابقه در انجام خدمات مشابه (ارائه حداقل یک فقره قرارداد کار مشابه به همراه رضایت نامه کتبی از کارفرمای قبلی در 5 سال گذشته هم از حیث مبلغ و هم از حیث نوع کار)

3- توان مالی و تجهیزاتی (از آنجاییکه ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده در زمان انعقاد قرارداد الزامی بوده، نسخه ای از صورت های مالی سال مالی گذشته اخذ میگردد.)

4- اعتبار پروژه از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استانی سال 1393 بوده و فاقد پیش پرداخت میباشد.

* متقاضیان واجد شرایط ذکر شده میتوانند پس از پرداخت مبلغ 200،000 ریال به حساب بانک ملی شعبه رشت به شماره 2170094437006 به نام خزانه و با داشتن رسید پرداخت مبلغ خرید اسناد از تاریخ 26/09/93 لغایت 03/10/93 به آدرس رشت، خیابان حافظ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، دفتر فنی (تلفن 33321677) (دورنگار 33323810) مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

* آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 13/10/93 می باشد.

* مدت اعتبار پیشنهادات : سه /3 ماه از تاریخ تحویل پاکات می باشد.

*محل تحویل پاکات: دبیرخانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اخذ رسید تحویل پاکات.

*تاریخ و محل بازگشایی پاکات 10 صبح روز یکشنبه مورخ 14/10/93 در سالن کنفرانس اداره کل می باشد.

* هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.

*حضور پیشنهاد دهندگان در زمان بازگشایی پاکات قیمت (ج) بلامانع میباشد.

همچنین اطلاعات مناقصات فوق الذکر از طریق سایت این اداره کل به آدرس http://gilan.farhang.gov.ir  و سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسی میباشد.

* در صورتیکه اسناد از سایت برداشته شود واریز مبلغ 200000 ریال در زمان مقرر اعلامی الزامی می باشد.

*استفاده از بخشنامه دامنه در مناقصات یک مرحله ای.