• اختتامیه دومین جشنواره ملی نگاهی به طنز معاصر «طنزپهلو۲» در فومن